Ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Καλλιόπη Παναγιώτου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο

Λέξεις Κλειδιά: ΑΜΕΑ, ένταξη, μοντέλα, τεχνικές, εκπαιδευτικός

Περίληψη: Στις μέρες μας, γίνεται έντονα λόγος για την έννοια
της διαφορετικότητας, την αποδοχή και την ένταξη
των ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην
κοινωνική ζωή. Στην παρούσα εργασία, προσεγγίζοντας την έννοια «Άτομο με ειδικές ανάγκες» και
τις διάφορες αντιλήψεις που αφορούν τα πλεονεκτήματα αλλά και τους προβληματισμούς για την ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό
σχολείο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει ο
εκπαιδευτικός στην ένταξη αυτή, καθώς και τις διάφορες διδακτικές πρακτικές
που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα αναφερθούμε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ένταξη των ΑΜΕΑ
στο Γενικό σχολείο, για τα μοντέλα ένταξης που επικρατούν, καθώς και για τις
διάφορες τεχνικές ένταξης των παιδιών, οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τις
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

Keywords: disabled, integration, models, techniques, teacher

Abstract: Nowadays, there is a strong emphasis on the concept of diversity, acceptance
and integration of people with different characteristics in social life.
In this paper, approaching the concept of “People with Special Needs’’ and the various perceptions concerning the advantages and
concerns of the inclusion of people with disabilities
in the General School, we will try to understand
the role that the teacher plays in this integration,
as well as various teaching practices that can be
used in this direction.
We will also refer to the conditions required for a successful integration of
the disabled in the General School, for the integration models that prevail as
well as for the various integration techniques of the children which depend
each time on the special educational needs of the students.

Κατεβάστε την εργασία: