Ανάπτυξη και Επικύρωση Ερευνητικού Εργαλείου για τη Μέτρηση της Αντίληψης και των Συναισθημάτων των Μεταναστών για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευστάθιος Δημητριάδης, Δημήτριος Παπαδόπουλος
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ανάπτυξη και Επικύρωση Ερευνητικού Εργαλείου για τη Μέτρηση της Αντίληψης και των Συναισθημάτων των Μεταναστών για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου, Συναισθήματα, Αντίληψη, Μετανάστες.

Περίληψη: Οι Έλληνες, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, θεωρούνται ως ο
πλέον ξενοφοβικός λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν την πιο αρνητική γνώμη για τη
μετανάστευση μεταξύ όλων των πολιτών του δυτικού κόσμου. Ωστόσο η αντίληψη των
μεταναστών και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους Έλληνες είναι ένα θέμα για το οποίο
η σχετική κοινωνική έρευνα είναι περιορισμένη. Το παρόν άρθρο σκοπό έχει την περιγραφή
της δημιουργίας και της επικύρωσης ενός ερευνητικού εργαλείου ικανού να αξιολογήσει την
αντίληψη των μεταναστών για τους Έλληνες και τα συναισθήματα που τρέφουν για τους
Έλληνες και την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες με σκοπό το φιλτράρισμα των
αρχικών μεταβλητών, τον προσδιορισμό των διαστάσεων, τον έλεγχο της αξιοπιστίας και την
επικύρωση της παραγοντικής δομής του ερευνητικού εργαλείου, το οποίο στην τελική του
μορφή αποτελείται από 37 μεταβλητές, οι οποίες δημιουργούν έξι παράγοντες των οποίων η
εσωτερική συνοχή κυμαίνεται από 0,714 έως 0,942.

Keywords: Questionnaire Development, Feelings, Perception, Migrant

Abstract: Research, demonstrates that Greeks are considered as the most xenophovian
population of European Union, while they seem to have the most negative opinion concerning
immigration, among all citizens of the western world. However immigrant’s perception and
feelings for Greeks are still subjects to limited research. The aim of this paper is to develop
and validate a research tool capable of evaluating the perception and feelings of immigrants
for both Greek individuals and generally Greece.
Two researches were contacted in order to purify the initial variables, determine the different
dimensions, control the reliability and validate the factorial structure of the research tool,
which in its final form constitutes of 37 variables that create six factors whose internal
consistency ranges from 0,714 until 0,942.

Κατεβάστε την εργασία: