Ανάπτυξη κλίμακας αξιολόγησης της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας στην ελληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παπαδόπουλος Κ. Δημήτριος, Παπαδάκης Στυλιανός
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ανάπτυξη κλίμακας αξιολόγησης της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας στην ελληνική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση

Λέξεις Κλειδιά: Εντιμότητα, δικαιοσύνη, αξιολόγηση διδασκαλίας, ποιό- τητα διδασκαλίας.

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο προσδιορισμός, από πλευράς σπου-
δαστών, έγκυρων και αξιόπιστων κριτηρίων ποιότητας, επί των οποίων θα
μπορούσε να εκτιμηθεί η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας στην ελλη-
νική τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.
Διάφορες ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι οι σπουδαστές βρί-
σκονται στην καταλληλότερη θέση, για να αξιολογήσουν πολλές πλευρές
της ποιότητας της διδασκαλίας και οι εκτιμήσεις τους είναι έγκυρες, πολυ-
παραγοντικές και αρκετά αξιόπιστες (Wachtel, 1998; Marsh, 1987). Έτσι,
για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας αυτής διεξήχθη μια εμπειρική
έρευνα με ερωτηματολόγιο μεταξύ σπουδαστών τεχνολογικού ιδρύματος
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν=326). Η εφαρμογή διερευνητικής παρα-
γοντικής ανάλυσης και ανάλυσης αξιοπιστίας απέδωσαν 5 έγκυρους και
αξιόπιστους παράγοντες, που μετρούν την ποιότητα της διδακτικής διαδι-
κασίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας επικυρώνουν την άποψη αρκετών
θεωρητικών της εκπαίδευσης (Roberts & Clifton, 1992; Marsh, 1982), οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκ-
παιδευτικών παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της διδακτικής διαδικα-
σίας. Επίσης, αξιοπρόσεκτο εύρημα αποτελεί η ανάδειξη της παραμέτρου
της εντιμότητας και της δικαιοσύνης ως βασικού κριτηρίου ποιότητας της
διδακτικής διαδικασίας.

Keywords: honesty, fairness, teaching evaluation, teaching quality.

Abstract: The aim of this assignment is to define, on the students’ side, the valid
and reliable criteria of quality, based on which, the teaching process in the
Greek tertiary technological education could be estimated.
Different research have shown that the students are found in the most
appropriate position to evaluate many sides of the teaching quality and
their evaluation is valid, based on many factors and quite reliable (Marsh,
1987; Wachtel, 1998). Therefore, in order for the aim of this assignment to
be achieved, an empirical research with a questionnaire given to students
of a tertiary educational technological institution was performed (N=326).
The application of an exploratory, factor analysis and an analysis of reliability
provided 5 valid and reliable factors which measure the quality of the
teaching process. The results of this assignment confirm the belief of many
theoreticians of education (Roberts & Clifton, 1992; Marsh, 1982) who support
the view that the relationship between the trainees and the educators
plays an important role in the quality of the teaching process. Among the
remarkable findings is the elevation of the parameter of honesty and fairness
as a basic criterion of quality in the teaching process.

Κατεβάστε την εργασία: