Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Αποστόλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας

Λέξεις Κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, γλωσσική εκπαίδευση, αλλόγλωσσοι μαθητές, ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, διδακτικά βιβλία

Περίληψη: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στη γλωσσική
εκπαίδευση του δημοτικού σχολείου είναι σχεδιασμένο για μαθητές/τριες που έχουν ως μητρική ή
πρώτη γλώσσα (Γ1) τα Ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια
ωστόσο παρατηρείται πως το μαθητικό δυναμικό στα
ελληνικά σχολεία, και δη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απαρτίζεται και από μαθητές αλλοδαπούς –
παιδιά μεταναστών ή προσφύγων– των οποίων η
ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική ή η πρώτη
γλώσσα. Συνεπώς, εκείνοι οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.
Τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού
εξυπηρετούν σαφέστατα τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθητών που έχουν
ως πρώτη γλώσσα (Γ1) την ελληνική γλώσσα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι
αν τα διδακτικά βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού μπορούν να ανταποκριθούν
στη γλωσσική διδασκαλία εκείνων των μαθητών που διδάσκονται την ελληνική
γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα (Γ2).

Keywords: curriculum, lingual education, bilingual students, Greek language as a second or foreign language, teaching material

Abstract: It is generally accepted that curriculum in the
primary school as far as the learning of Greek
language is concerned, is mainly designed for
students who learn Greek as first or maternal
language. However, it is widely becoming obvious
that more and more students who attend classes in
Greek primary school are immigrants or refugees.
That means that those students learn Greek as
a second language. What is more, they use the
material for their learning process which is mainly
addressed to students who speaks Greek as first or maternal language. So, it
is becomes logical for one to wonder if the learning material can be applicable
to those who learn Greek language as a second language.

Κατεβάστε την εργασία: