Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αναστασία Στατήρη, Αγλαΐα Σταμπολτζή
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός νοσηλευτής, σχολικά ατυχήματα, εκπαιδευτικοί, αντιλήψεις και στάσεις

Περίληψη: Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά
στη χώρα μας είναι τα ατυχήματα. Ο ρόλος του/
της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας περιλαμβάνει
την πρόληψη και αντιμετώπιση των σχολικών
ατυχημάτων αλλά και τη φροντίδα για τη διατήρηση του ευ ζην των μαθητών. Η παρούσα έρευνα
διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά
με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός σχολικού
νοσηλευτή. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν δεδομένα
όσον αφορά τη συχνότητα, τα είδη και τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων
στον χώρο του σχολείου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 100
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (85 γυναίκες και 15 άντρες), με το
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση τη βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην προσφορά
υπηρεσιών από τους/τις σχολικούς/ές νοσηλευτές/τριες προς όλα τα μέλη της
σχολικής κοινότητας κι όχι μόνο προς τους μαθητές με χρόνια νοσήματα. Οι ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενδοσχολική εκπαίδευσή τους σε θέματα προαγωγής της υγείας και θεωρούν απαραίτητη τη λήψη προστατευτικών
μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο
και ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη συνεργασία
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας.

Keywords: school nurse, school accidents, teachers’ perceptions

Abstract: Accidents are the first causes of death and disability
in children in our country. The role of school nurse
is to the prevent school accidents and care for
the well-being of students and particularly for
students with chronic health problems. The present
study explores the perceptions of primary school
teachers about the role and responsibilities of the school nurse. In addition,
data were collected on the frequency and types of accidents at school. The
sample of the study consisted of 100 primary school teachers (85 women and
15 men) with the largest percentage belonging to the age group 26-35 years. A
questionnaire based on the literature was constructed to collect the data. The
questionnaire was completed electronically by all participants. According to
the results, teachers emphasize the provision of services by school nurses to
all members of the school community and not only to students with chronic
diseases. Teachers are dissatisfied with the in-school training in health issues
they receive and they are in favor of protective measures to create safe
environmental conditions at school. The collaboration of teachers and nurses
is also crucial for the prevention of accidents.

Κατεβάστε την εργασία: