Αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωση στα μαθηματικά

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δέσποινα Δεσλή, Ασημίνα Κουιρουκλή
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αντιλήψεις νηπιαγωγών και δασκάλων για την επιμόρφωση στα μαθηματικά

Λέξεις Κλειδιά: επιμόρφωση στα μαθηματικά, εκπαιδευτικοί, εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιμόρφωσή τους σχετικά με τα
μαθηματικά. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν συνολικά 200 εν ενεργεία
νηπιαγωγοί και δάσκαλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο – σχεδιασμένο για το
σκοπό της παρούσας εργασίας – το οποίο περιείχε ερωτήσεις για: α) την επιμόρφωση στα
μαθηματικά που έχουν ήδη δεχτεί, β) τη σύνδεση αυτής της επιμόρφωσης με την
εκπαιδευτική πράξη και γ) το περιεχόμενο που επιθυμούν για μελλοντική επιμόρφωση στα
μαθηματικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί – πολύ
περισσότερο οι νηπιαγωγοί – έκριναν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης που
αφορούσαν τα μαθηματικά ενδιαφέρουσα και απαραίτητη. Θεωρούν πως η επιμόρφωση και η
εκπαιδευτική πράξη λειτουργούν συμπληρωματικά καθώς, όπως δηλώνουν, χρησιμοποιούν
γνώσεις τις οποίες απέκτησαν από την επιμόρφωσή τους όταν διδάσκουν μαθηματικά.
Υποστηρίζουν την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσα στη σχολική τάξη
όταν αυτά πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οργανώνονται από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, επιθυμούν επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και
ενημέρωση για τις εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση.

Keywords: In-Service teachers’ training, training in mathematics

Abstract: The aim of the present study is to investigate teachers’ views about their in-service
training regarding mathematics. A total of 200 kindergarten and primary school teachers took
part in the study. They all completed a questionnaire – especially designed for the purposes of
the study – which involved questions about: a) their training in mathematics, b) the relation
between their training in mathematics and mathematics teaching and c) the content of
mathematics training they wish in the future. The results showed that most of the participants
– mainly kindergarten teachers – evaluated very positively their participation in mathematics
training programs. They often use in their mathematics teaching knowledge gained in training
programs, indicating that training and teaching function cooperatively. They support training
programs for mathematics when these are organized regularly by teachers themselves. They
wish training programs for mathematics to provide them with ideas about solving problems
revealed by students in the mathematics classroom as well as to keep them informed about
new developments in mathematics education.

Κατεβάστε την εργασία: