Αντιλήψεις υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη σχέση σχολείου-οικογένειας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Πούλου, Ηλίας Ματσαγγούρας
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αντιλήψεις υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τη σχέση σχολείου-οικογένειας

Λέξεις Κλειδιά: Αντιλήψεις, γονείς, εκπαιδευτικοί, σχέση σχολείου-οικογένεια

Περίληψη: Η μελέτη διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο, τις μορφές, τους τομείς και το πλαίσιο σχέσεων της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, το ρόλο εκπαιδευτικών και γονέων σ’αυτή τη συνεργασία και, τέλος, την επαγγελματική τους επάρκεια να διαχειρισθούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τις συναντήσεις τους με τους γονείς.
Εκατόν ενενήντα εννέα εν ενεργεία και 180 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αντιλήψεων. Η μελέτη φανέρωσε ότι οι εκπαιδευτικοί οριοθετούν με σαφήνεια τους ρόλους εκπαιδευτικών και γονέων.
Έτσι, στο ρόλο των εκπαιδευτικών αποδίδουν την ενημέρωση των γονέων για το παιδί τους και τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ στο ρόλο των γονέων την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το παιδί τους και την ανάπτυξη σχέσεων σχολείου-κοινότητας. Ακόμη, ενώ δηλώνουν ότι αισθάνονται ικανοί να πραγματοποιούν αποτελεσματικές συναντήσεις με γονείς, προτείνουν τυπικές και αποστασιοποιημένες μορφές συνεργασίας μαζί τους. Η μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στοχεύει στη βελτίωση των προγραμμάτων κατάρτισής τους.

Keywords: n/a

Abstract: n/a

Κατεβάστε την εργασία: