Αξιολόγηση μοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη: Άρρητες θεωρίες επαγγελματικής απόδοσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σπυριδούλα Κατσιφή–Χαραλαμπίδη, Ιωάννης Κατερέλος
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αξιολόγηση μοντέλου επικοινωνιακής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη: Άρρητες θεωρίες επαγγελματικής απόδοσης

Λέξεις Κλειδιά: Άρρητες θεωρίες εκπαιδευτικών, μοντέλο επικοινωνίας, δεξιότητες, αξιολόγηση

Περίληψη: Στα πλαίσια των συμπληρωματικών ρόλων δασκάλου – μαθητή, οι
άρρητες θεωρίες τους παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν την εκπαιδευτική
σχέση, κατευθύνουν την κατηγοριοποίηση, τις συνεπαγόμενες προσδοκίες
και τις συμπεριφορές τους. Στην πειραματική έρευνα πεδίου αναμενόταν
ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ιδίων και στη βελτίωση των μαθητών τους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δάσκαλοι μετά την παρέμβαση βαθμολόγησαν πιο αυστηρά τους «χαμηλόβαθμους» μαθητές, ενώ οι καθηγητές
δεν επηρεάστηκαν καθόλου και ότι υπάρχει ασάφεια ως προς το περιεχόμενο του ρόλου των δασκάλων. Το συμπέρασμα είναι ότι οι άρρητες θεωρίες των εκπαιδευτικών, αν και ανθίστανται, μπορούν να αλλάξουν, απαιτείται όμως διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική και όχι μόνο σεμινάρια. Η
πρωτοτυπία της έρευνας βρίσκεται στο συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησης
της παρέμβασης.

Keywords: teachers’ implicit theories, communicational model, skills, assessment

Abstract: Within the context of complementary teacher- pupil roles, their implicit theories intervene and shape their educational relationship, govern
categorization, implied expectations and their behaviors. In this experimental field research it was expected that the development of communicational skills in elementary and secondary school teachers would help them
improve themselves and their pupils. The results indicated that elementary
school teachers marked much more strictly the weak pupils in comparison
to the stronger and the strongest ones, while secondary school teachers
were not affected at all. Besides, there is an ambiguity regarding the content of elementary school teacher role. The conclusion is that teacher’s implicit theories, although resisting, can change. However, a different education policy is demanded, as seminaries are not enough. The prototype of
this investigation lies on the combination of different ways of assessment.

Κατεβάστε την εργασία: