Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση αγοριών – κοριτσιών Γ΄ τάξης δημοτικού στην επαρχία Μυλοπόταμου Ν. Ρεθύμνης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αικατερίνη Βενιανάκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αποκωδικοποίηση και αναγνωστική κατανόηση αγοριών – κοριτσιών Γ΄ τάξης δημοτικού στην επαρχία Μυλοπόταμου Ν. Ρεθύμνης

Λέξεις Κλειδιά: δυσκολίες ανάγνωσης, φύλο, μαθητική διαρροή, επαρχία Μυλοποτάμου

Περίληψη: Στην επαρχία Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης καταγράφονται υψηλά
ποσοστά εγκατάλειψης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εξαιτίας των δυσκολιών γραπτού λόγου που αποτελεί έναν από τους αιτιολογικούς παράγοντες του φαινομένου της μαθητικής διαρροής. Σκοπός της
έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της αναγνωστικής δεξιότητας αγοριώνκοριτσιών (N=167) της Γ΄ τάξης του Δημοτικού στην επαρχία Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης. Για την αξιολόγηση της ανάγνωσης επιλέχθηκαν
τρεις διακριτές ομάδες μαθητών με υψηλές (N=42), μέτριες (N=43) και χαμηλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης (N=42). Οι επιδόσεις τους στην αποκωδικοποίηση συσχετίστηκαν με τις επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση και διερευνήθηκαν διαφυλικές διαφορές εντός κάθε ομάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή συνάφεια αποκωδικοποίησης και αναγνωστικής κατανόησης μόνο στην ομάδα μαθητών με χαμηλές επιδόσεις, ενώ
χωρίς στατιστική σημαντικότητα εμφανίστηκε η σχέση αυτή στις άλλες
δύο ομάδες. Μάλιστα, στην ομάδα των μαθητών με χαμηλές δεξιότητες αποκωδικοποίησης, τα αγόρια εμφάνισαν μεγαλύτερες δυσκολίες αναγνωστικής κατανόησης από τα κορίτσια. Αυτό καταδεικνύει τον κίνδυνο που
διατρέχουν ως προς την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την αδυναμία
ολοκλήρωσης της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν δεν υπάρξει
ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση.

Keywords: reading difficulties, gender, school dropout, Province of Mylopotamos

Abstract: In the Province of Mylopotamos of the Municipality of Rethimnon,
there are high percentages of students dropping out of school because of
literacy difficulties, which is one of the main causes for student dropout.
The aim of this research is to investigate the reading skills of males and females of C class of Primary School in the Province of Mylopotamos, in the
Municipality of Rethimnon, in Crete.In order to evaluate reading skills,
three distinct groups of pupils were selected, with high, average and low
decoding skills, respectively. Their decoding scores were correlated to
reading comprehension scores and gender differences were investigated
inside each group. The results showed high correlation between decoding
and reading comprehension only in the third group (of low decoding skills),
while no significant differences were found in the two other groups. More
importantly, males of the third group faced greater reading difficulties than
females of the same group. This finding indicates the high risks involved in
those males psychosocial development and in their potential dropout of
school, if no psycho-educational intervention is made.

Κατεβάστε την εργασία: