Αποτύπωση του σχολικού εκφοβισμού από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Χαρίκλεια Πίτσου, Ευαγγελία Σάτκα
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Αποτύπωση του σχολικού εκφοβισμού από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θύτες, θύματα, παράγοντες, εκπαιδευτικοί

Περίληψη: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα,
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς προσλαμβάνει
αυξητική τάση. Τόσο οι μαθητές που βιώνουν εκφοβισμό όσο και αυτοί που τον ασκούν φαίνεται να
επηρεάζονται αρνητικά. Γι’ αυτό, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αποτυπώσει από τη σκοπιά των
εκπαιδευτικών τα χαρακτηριστικά των θυτών, την ψυχική κατάσταση των θυμάτων,
καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την όλη κατάσταση. Τα αποτελέσματα
της έρευνας, από τις απαντήσεις 141 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έδειξαν ότι οι θύτες διακρίνονται από αρνητικά χαρακτηριστικά και
ότι τα θύματα βιώνουν επίσης αρνητικά συναισθήματα. Ως καθοριστικοί παράγοντες
θεωρηθήκαν οι οικογενειακοί και οι κοινωνικοί, αλλά και η συμπεριφορά του μαθητή. Από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη για την ευαισθητοποίηση και
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.

Keywords: school bullying, perpetrators, victims, factors, teachers

Abstract: School bullying is a phenomenon that preoccupies
the educational and academic community, especially
in recent years, as it has been on the rise. Both
students who experience bullying and those who
practice it seem to be negatively affected. For this
reason, the aim of this study was to examine the
teachers’ point of view about the characteristics
of the perpetrators, the mental state of the victims as well as the factors that
affect the whole situation. The results of the research, from the answers of
141 primary and secondary school teachers, showed that the perpetrators are
distinguished by negative characteristics and that the victims also experience
negative emotions. Family and social factors as well as student behavior were
considered to be determinants. This research highlights the need to raise
awareness and educate teachers about the phenomenon of school bullying.

Κατεβάστε την εργασία: