Από Τον «Αποκλεισμό Στην Ψυχοπαιδαγωγική Της Ένταξης»: Προβληματισμοί Και Προοπτικές Σε Σχέση Με Την Ένταξη Και Συνεκπαίδευση Παιδιών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κουρκούτας Η. Ε.
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Από Τον «Αποκλεισμό Στην Ψυχοπαιδαγωγική Της Ένταξης»: Προβληματισμοί Και Προοπτικές Σε Σχέση Με Την Ένταξη Και Συνεκπαίδευση Παιδιών Με Ιδιαίτερες Δυσκολίες

Λέξεις Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης, Παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες

Περίληψη: Στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται μια σει-
ρά θεμάτων και προβληματικών που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της
ένταξης. Ξεκινώντας από ζητήματα ορολογίας κάνει αναφορά στις βασικές
ιδεολογίες που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες και υποστήριξαν
τη λογική της χωριστής εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένους τύπους
προσεγγίσεων των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κείμενο ολοκληρώ-
νεται με αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς των ενταξιακών
θεωριών και στο πέρασμα από την ιδεολογία της ριζικής αναμόρφωσης
του σχολικού συστήματος σε πιο ρεαλιστικές θέσεις που έχουν να κάνουν
με την αναγνώριση των ιδιαίτερων δυναμικών του κάθε σχολείου και του
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη σταδιακή εμφύτευση ενταξι-
ακών λογικών και την αξιολόγηση τεχνικών που φαίνεται να είναι αποδο-
τικές για την προαγωγή της ένταξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών. Το
κείμενο καταλήγει στην αναφορά κάποιων βασικών αρχών, που σύμφωνα
με τον συγγραφέα, οριοθετούν και καθορίζουν το πρόταγμα της σύγχρο-
νης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης, το οποίο πρέπει να υιοθετεί μια ολι-
στική συστημική λογική.

Keywords: Special Education, Inclusive process, Children with special difficulties

Abstract: This paper refers to issues related to inclusive education. Author discusses
questions related to definitions and ideologies that have shaped and
supported the segregative education model, as well as a series of certain approaches
regarding children with special difficulties. Author also points out
the shift from radical ideologies calling for structural transformations of the
entire social and school system to more realistic positions accounting for
specific dynamics of the various social and school contexts. Contemporary
theorists are focusing on the implementation of empirically-based inclusive
practices. Opting for a holistic and systemic approach of the inclusive
process, the author concludes by mentioning a series of principles that, according
to him, will form the future agenda, as well as a theoretical and
practical framework of the inclusive education.

Κατεβάστε την εργασία: