Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης κατά την παιδική ηλικία

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μάγδα Ντίνου, Γεωργία Παπαντωνίου, Ιωάννα Παλλαντζά
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ατομικές διαφορές στον έλεγχο της δράσης κατά την παιδική ηλικία

Λέξεις Κλειδιά: έλεγχος της δράσης, ατομικές διαφορές, βούληση, αυτο-ρύθμιση

Περίληψη: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν παράγοντες όπως η ηλικία,
το φύλο, και το κοινωνικο οικονομικό επίπεδο (Κ.ΟΙ.Ε.). διαφοροποιούν τις αναφορές του
ελέγχου της δράσης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 167
μαθητές, και των δύο φύλων, που φοιτούσαν στη Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικών
Σχολείων ημι-αστικών και αγροτικών περιοχών. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας
οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν την Κλίμακα Ελέγχου Δράσης [ACS-90, (Kuhl, 1994)]
προσαρμοσμένη έτσι ώστε να απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού Σχολείου (ACS for Primary
School Children). Η κλίμακα ήταν οργανωμένη σε δύο υποκλίμακες που μετρούσαν: α) τον
προσανατολισμό προς τη δράση έπειτα από αποτυχία, δηλαδή την απεμπλοκή, και β) τον
προσανατολισμό προς τη δράση κατά τη λήψη αποφάσεων, δηλαδή την πρωτοβουλία για
μετάφραση της πρόθεσης σε δράση. Η παραπάνω διπαραγοντική δομή της κλίμακας δεν
επιβεβαιώθηκε μέσω της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων. Η τελική κλίμακα που
προέκυψε έπειτα από μια σειρά διερευνητικών αναλύσεων παραγόντων, ήταν
μονοπαραγοντική και περιελάμβανε έξι προτάσεις, οι οποίες προέρχονταν στο σύνολό τους
από την αρχική δεύτερη υποκλίμακα και μετρούσαν, κυρίως, την πρωτοβουλία για δράση σε
δύσκολες ή βαρετές καταστάσεις που αφορούσαν τη σχολική μελέτη. Οι αναλύσεις
διακύμανσης έδειξαν ότι η κύρια επίδραση της ηλικίας ήταν σημαντική. Τα παιδιά ηλικίας 9,
10 και 11 ετών ανέφεραν υψηλότερου βαθμού πρωτοβουλία για δράση, από ό,τι τα παιδιά
ηλικίας 8 ετών, εύρημα που δείχνει ότι η πρωτοβουλία δε σταθεροποιείται νωρίς κατά τη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Το φύλο και το Κ.ΟΙ.Ε. δε βρέθηκαν να διαφοροποιούν
σημαντικά τις αναφορές των παιδιών για την πρωτοβουλία.

Keywords: action control, individual differences, volition, self-regulation

Abstract: The purpose of the present study was to investigate whether factors such as age,
gender and socio-economic status differentiate self-reports of action control in children. The
participants were 167 primary school students of both sexes, residents of semi-rural or rural
areas. The Action Control Scale [ACS -90, (Kuhl, 1994) ACS for Primary School Children]
was used for the collection of the data. The two-factor structure of the scale was not verified
by confirmatory factor analysis. The final, one-factor scale that arose after a series of
exploratory factor analyses, included six items, all originating from the initial second
subscale, and measured initiative in acting in difficult or boring situations concerning school
work. The analyses of variance revealed that the age effect was significant. Children of 9, 10
and 11 years of age reported a higher degree of initiative in acting than those of 8 years. This
finding shows that initiative is not stabilized early during childhood. The factors of gender
and socio-economic status were not found to significantly differentiate children’s reports of
initiative.

Κατεβάστε την εργασία: