Γνωστική ανάπτυξη: Οι θεωρίες των Piaget, Vygotsky και της επεξεργασίας πληροφοριών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Τριαντάφυλλος Μπαταργιάς
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Γνωστική ανάπτυξη: Οι θεωρίες των Piaget, Vygotsky και της επεξεργασίας πληροφοριών

Λέξεις Κλειδιά: J. Piaget (1896- 1980) – L. Vygotsky (1896-1934), θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών (ΕΠ), γνωστική ανάπτυξη, παιδιά-ανάπτυξη

Περίληψη: Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα στη δεκαετία του
1950, τόσο μέσα στους κόλπους της επιστημονικής
ψυχολογίας όσο και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους, δίνουν έναν γνωστικό προσανατολισμό στην
Ψυχολογία (Cognivitism), βάσει του οποίου δρομολογούνται ερευνητικές μελέτες για τον ρόλο και τη
σημασία των εσωτερικών γνωστικών διαδικασιών
του ανθρώπου, όσον αφορά την ερμηνεία και την
κατανόηση του κόσμου. Πολλές από τις θεωρήσεις
αυτές ενσωματώθηκαν αργότερα στις ερευνητικές
μελέτες των αποκαλούμενων «δομικών ψυχολόγων» (Structuralits), οι οποίοι, σε αντίθεση με τη σχολή του Συμπεριφορισμού
(Behaviorism), δίνουν έμφαση στις γνωστικές δομές και στις εσωτερικές νοητικές
διεργασίες, σύμφωνα με τις οποίες το άτομο αντιλαμβάνεται, κατανοεί τις σχέσεις πραγμάτων και γεγονότων, οικοδομεί νέες γνώσεις, σκέπτεται και αντιδρά.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται: η θεωρία του J. Piaget, η οποία δίνει έμφαση
στην εσωτερική δύναμη και τη διανοητική ενεργητικότητα της παιδικής ψυχής,
που μπορεί να ανυψώσει το άτομο στις ανώτερες μορφές διαγωγής και στην αφαιρετική σκέψη, η θεωρία του L. Vygotsky, η οποία βασίζεται στον ρόλο της
γλώσσας και στη συνεργατική μάθηση για τη γνωστική ανάπτυξη («κοινωνικός»
κονστρουκτιβισμός) και η θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, που αντιλαμβάνεται
την ανάπτυξη της σκέψης ως σύνολο διεργασιών δεδομένων που κωδικοποιούνται, μετασχηματίζονται και αποθηκεύονται, δίνοντας κεντρικό ρόλο στη μνήμη.

Keywords: J. Piaget (1896- 1980), L. Vygotsky (1896-1934), Information Processing Theory, cognitive development, childdevelopment

Abstract: Evolutions having occurred in the 1950’s in
reference with Scientific Psychology and offer
fields of study, give a cognitive orientation in
Psychology (Cognitivism). Following this, research
studies have been initiated, focusing on the role
and importance of inner cognitive process as for
the comprehension and interpretation of the world.
Many of the above studies have later become part of
the so-called School of “Structuralists”. As opposed
to the School of Behaviorism, Structuralists lay
emphasis on the cognitive structures and mental
functions according to which the individual comprehends the relations between
things and facts, obtains new knowledge and interacts.
In this frame the following theories are being elaborated:
• J. Piaget’s theory, which makes a point of the inner drive and mental strength
of the child’s soul. Those may elevate one to the highest level of behavior
and abstract thought.
• L. Vygotsky’s theory, which is based on the functional role of language and
collaborative learning to cognitive development (“social” constructivism).
• The Information Processing Theory, which describes the development of
thought as a data processing complement that is encoded, transformed and
stored. Obviously, core of the above theory is the role of memory

Κατεβάστε την εργασία: