Γονική Εμπλοκή και η Μετάβαση των Παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Γονική Εμπλοκή και η Μετάβαση των Παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο

Λέξεις Κλειδιά: γονική εμπλοκή, προσαρμογή, σχολική ετοιμότητα, οικοσυστημική θεωρία

Περίληψη: Η έναρξη του δημοτικού σχολείου είναι γνωστό ότι αποτελεί για κάθε παιδί μια
από τις μεγάλες προκλήσεις που θα συναντήσει στη ζωή του, μία από τις
σημαντικότερες «μεταβάσεις», ένα μείζονα σταθμό που σηματοδοτεί μια σειρά
αλλαγών στην αναπτυξιακή του πορεία. Εάν είναι επιτυχής ο τρόπος με τον οποίο
θα γίνει η διαχείρισή της από το παιδί, αλλά και όσα άτομα το πλαισιώνουν στην
προσπάθεια του αυτή, τίθενται οι βάσεις, όπως υποστηρίζεται, όχι μόνο για μια
πετυχημένη πορεία στο σχολείο αλλά και για τις «μεταβατικές καταστάσεις» που
θα ακολουθήσουν. Το πώς κάθε παιδί αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται αυτή την
μεταβατική φάση στο νέο περιβάλλον του σχολείου (πρόγραμμα, χώρος, πρόσωπα,
ρόλοι, σχέσεις) διαφέρει εξαιτίας των διαφορετικών πρώιμων εμπειριών που έχει
αποκτήσει έως εκείνη τη στιγμή στη ζωή του, των ιδιαίτερων ατομικών του
χαρακτηριστικών αλλά και των χαρακτηριστικών των πλαισίων/περιβαλλόντων
στα οποία ήδη συμμετείχε (σπίτι, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο κτλ). Στην
παρούσα εργασία συζητείται αυτή ακριβώς η μετάβαση των παιδιών στο σχολείο
και επιχειρείται η διασύνδεσή της με συγκεκριμένες διαστάσεις του οικογενειακού
περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση σε μια ιδιαίτερη διάσταση της γονικής
συμπεριφοράς, αυτή της «γονικής εμπλοκής». Συζητούνται οι μορφές της γονικής
εμπλοκής στην προσχολική ηλικία και η σχέση της με τη μετάβαση των παιδιών
στο σχολείο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην οικοσυστημική θεώρηση.

Keywords: parental involvement, adjustment, school readiness, ecosystemic theory

Abstract: It is well evidenced that the start of primary schooling is a major challenge in a
child’s life and has been perceived as one of the most important transitions that
signifies a number of changes in his developmental pathway. It has been suggested
that the extent to which the child may feel successful in this transition, together with the individuals that may support his efforts, is likely to influence both his
academic progress and subsequent experiences for successful transitions in the
future. According to ecosystemic considerations, the different way in which the
transition to the new school context (in terms of the programme, space, individuals,
roles, and relationships) is confronted by the children is due to their early
experiences and individual characteristics combined with the structural and
dynamic features of the contexts in which they have already been involved (home,
day care centre, kindergarten). We discuss these early transitions in relation to
parenting behaviours. Following a brief description of related terms such as
parenting styles and parenting practices, the second part of the paper is devoted to
parental involvement during this period. The forms of parental involvement and its
relation with children’s transition to school are further discussed.

Κατεβάστε την εργασία: