Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών και κατασκευή της αποτυχίας. Προς μια πολιτισμική ανάλυση

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Benincasa Luciana
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών και κατασκευή της αποτυχίας. Προς μια πολιτισμική ανάλυση

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμική ανάλυση, Δημοσιοποίηση της αξιολόγησης των μαθητών, Πολιτισμικές πρακτικές και τελετουργίες, Κατασκευή της σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας

Περίληψη: Στην εργασία αυτή διερευνώ τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις διε-
ξαγωγής μιας πολιτισμικής ανάλυσης μορφών δημοσιοποίησης της αξιολό-
γησης στο ελληνικό σχολείο. Η δημοσιοποίηση της αξιολόγησης μπορεί να
θεωρηθεί τρόπος κατασκευής της αριστείας και, επομένως, της αποτυχίας.
Μετά από μια σύντομη συζήτηση των βασικών όρων παρουσιάζω μια επι-
σκόπηση πρακτικών και τελετουργιών στο πλαίσιο του ελληνικού σχολεί-
ου, όπου κάθε χρόνο διεξάγονται ποικίλες εκδηλώσεις αυτού του είδους.
Ισχυρίζομαι ότι, κηρύσσοντας ορισμένους μαθητές πετυχημένους, αυτές
οι πρακτικές ταυτόχρονα κηρύσσουν πολλούς άλλους αποτυχημένους και
ότι η τεράστια έμφαση που δίνεται στους υψηλούς βαθμούς μεταφράζε-
ται σε αίσθηση απογοήτευσης για πολλούς μαθητές και σε άγχος για τους
περισσότερους. Μια πολιτισμική ανάλυση επιμέρους μορφών δημοσιοποί-
ησης της αξιολόγησης στο σχολείο αναμένεται να προσφέρει βαθύτερη
κατανόηση αυτών των πολιτισμικών μορφών και να αναδείξει νέες διαστά-
σεις του φαινομένου της σχολικής επιτυχίας/ αποτυχίας. Ο αναστοχασμός
γύρω από τις εδραιωμένες πολιτισμικές πεποιθήσεις που εμπνέουν αυτές
τις πρακτικές αναμένεται να οδηγήσει στην αμφισβήτησή τους, συμβάλλο-
ντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τάξη.

Keywords: cultural analysis, school assessment made public, cultural practices and ceremonies, fabrication of school success and failure.

Abstract: Practices that make school assessment public may be viewed as ways
of fabricating excellence and, therefore, of constructing school success and
failure. In this paper I explore the possibilities and the presuppositions for
carrying out a cultural analysis of such practices in Greek education, where
several such events take place yearly. After a brief overview of relevant
ceremonies in the context of Greek school I argue that, by declaring certain
students or pupils successful, at the same time they declare many other
students a failure. The enormous emphasis placed on high grades causes
disappointment in many pupils and anxiety in most of them. A cultural
analysis of specific cultural forms designed to make assessment public is
likely to highlight new dimensions of school success and failure. Reflection
on the cultural values and beliefs that underpin these practices shall
hopefully lead to questioning their “taken-for-grantedness”, thus mitigating
the emphasis given to school success and improving the quality of everyday
life in school.

Κατεβάστε την εργασία: