Διαδραστικός πίνακας: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτική για την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών από μαθητές ΕΕΕΕΚ, μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης με κινητικές δυσκολίες

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βασίλης Λυμπούδης, Παρασκευή Τσιπροπούλου
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διαδραστικός πίνακας: Μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τακτική για την προσέγγιση των νέων τεχνολογιών από μαθητές ΕΕΕΕΚ, μέτριας και βαριάς νοητικής υστέρησης με κινητικές δυσκολίες

Λέξεις Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Διαδραστικός Πίνακας, Συνεργατική Μάθηση, Ειδικές Ανάγκες

Περίληψη: Κατά την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, τα πολυδαίδαλα εκπαιδευτικά ρεύματα συρρέουν σε ορισμένους κοινούς αντιληπτικούς τόπους: η
εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζει κατά πρώτο λόγο στον κοινωνικό μαθητή, η δε ενεργός συμμετοχή του σε αυτήν καθιστά το μαθητή θεμέλιο λίθο
της εκπαιδευτικής δομής που τρόπον τινά «οφείλει» να τον εμπεριέχει.
Το θεωρητικό οικοδόμημα τον αρχών της Συνεργατικής Μάθησης σε
συντομότατο χρονικό διάστημα υποστηρίχτηκε από ευρύ πλήθος ερευνητικών δεδομένων που συνελέγησαν κατά την διενέργεια διεθνών μελετών.
Σε πολλές από αυτές τις μελέτες, ο Διαδραστικός Πίνακας αποτέλεσε σημαντικό και αξιόπιστο εργαλείο υποβοήθησης για την προσέγγιση των
Νέων Τεχνολογιών από τους μαθητές.
Η παρούσα μελέτη εστιάζοντας στο δικό μας εκπαιδευτικό παράδειγμα έρχεται με τη σειρά της να υποστηρίξει τη χρήση του Διαδραστικού Πίνακα ως σημαντικότατο βοήθημα της διδασκαλίας και της ενεργητικής
συμμετοχής στην ενδοσχολική ζωή του μαθητικού πληθυσμού με ειδικές
απαιτήσεις.

Keywords: New technology, interactive board, collaborative learning, special needs

Abstract: According to the current international bibliography the multiple educational streams, conclude to certain common conceptional grounds: on the
one hand the educational procedure focuses mainly on the social student,
on the other hand the active participation of the student in it, places him as
the corner stone of the educational structure which, in a way, ought to include him.
The theoretical construction of the principals of Collaborative Learning, within a short period of time, was supported by a large number of research data which were collected during international studies. In many of
this studies the interactive board was an important tool of high fidelity
which helped students approach New Technologies.
The ability of this specific tool to support many different educational
methods and renew the “classic” teaching ones, introducing the application
of audiovisual environments, is an especially important contribution to
the learning actions that are applied to groups of students with special
needs.

Κατεβάστε την εργασία: