Διδασκαλία και αξιολόγηση του λεξιλόγιου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Βάμβουκα Μ. Ιωάννα
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διδασκαλία και αξιολόγηση του λεξιλόγιου

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο, στρατηγικές μάθησης, τεχνικές διδασκαλίας, αξιολόγηση λεξιλογίου, σημασιολογικά δίκτυα, μορφολογία και ετυμολογία λέξεων, λεξικές γνώσεις.

Περίληψη: Η μάθηση και η διδασκαλία του λεξιλογίου κατέχουν μια κεντρική θέση
στη διδασκαλία της γλώσσας, τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης. Στην
παρούσα μελέτη, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα γνώσης ενός πλούσιου
λεξιλογίου από τους μαθητές και περιγράφεται ένας αριθμός στρατηγικών
μάθησης της σημασίας των λέξεων. Στη βάση των στρατηγικών αυτών,
προτείνονται ορισμένες τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου. Πιο
συγκεκριμένα, προτείνεται η διεύρυνση των εμπειριών των μαθητών, η
ελεύθερη ανάγνωση, η οργάνωση των λέξεων σε σημασιολογικά δίκτυα,
η χρήση λεξιλογικών ασκήσεων, η τεχνική των συνειρμών και αναλογιών,
η άμεση διδασκαλία της μορφολογίας και της ετυμολογίας των λέξεων,
καθώς και η χρήση λεξικού. Στο τέλος, δίνονται ορισμένες τεχνικές
υποδειγματικές για την αντικειμενική αξιολόγηση των λεξικών γνώσεων
των μαθητών.

Keywords: vocabulaire, stratégies de son apprentissage, techniques de son enseignement, évaluation du vocabulaire, réseaux sémantiques, morphologie et étymologie des mots, connaissances lexicales

Abstract: L’apprentissage et l’enseignement du vocabulaire occupent une place
centrale dans l’enseignement de la langue, aussi bien en tant que maternelle
qu’étrangère. Ainsi, dans l’étude présentée ici, nous essayons de montrer
l’importance de la connaissance d’un vocabulaire riche par les élèves et de
décrire un certain nombre de stratégies d’apprentissage de la signification
des mots. Sur la base de ces stratégies nous proposons des techniques d’enseignement
du vocabulaire telles que: l’élargissement de l’horizon d’expériences
des élèves, la lecture libre, l’organisation des mots en réseaux sémantiques,
l’utilisation des exercices lexicaux, la technique des associations et
des analogies, l’enseignement explicite de la morphologie et de l’étymologie,
l’usage du lexique…L’étude se clôture par une série des techniques exemplaires
pour l’évaluation objective des connaissances lexicales des élèves.

Κατεβάστε την εργασία: