Διερεύνηση της γνωστικής επάρκειας και των επιμορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών του Ν. Ιωαννίνων στο παρόν πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνα Τάλλου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διερεύνηση της γνωστικής επάρκειας και των επιμορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών του Ν. Ιωαννίνων στο παρόν πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο

Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμική ικανότητα νηπιαγωγών, επιμορφωτικές ανάγκες, γνωστική επάρκεια, διαπολιτισμική παιδαγωγική

Περίληψη: Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση
της γνωστικής επάρκειας και διαπολιτισμικής ικανότητας των νηπιαγωγών του Ν. Ιωαννίνων στο
πολυπολιτισμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε τα
τελευταία χρόνια και της πολυφυλετικής σύνθεσης
του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και στην ανάδειξη των επιμορφωτικών τους αναγκών, προκειμένου
να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα και στις νέες
απαιτήσεις του ρόλου τους. Η έρευνα διεξήχθη τον
Φεβρουάριο του 2020 μέσω ποσοτικής προσέγγισης
και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα κατέδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί είναι θετικά προσκείμενοι απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές τους, με τις
δυσκολίες να εστιάζουν κυρίως στο γλωσσικό επίπεδο, όμως οι πρακτικές που
εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων είναι αποσπασματικές τυχαίες και αυτοσχέδιες. Οι νηπιαγωγοί έχουν συνείδηση της έλλειψης προσωπικής επάρκειας σε γνώσεις και ικανότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και
εμφανίζουν πλήθος επιμορφωτικών αναγκών μεγάλης έντασης, κυρίως μέσω
βιωματικών μεθόδων, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για επιμόρφωση και εκπαίδευση, στη βάση των αρχών της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.

Keywords: intercultural competence of kindergarten teachers, training needs, cognitive competence, intercultural pedagogy

Abstract: The aim of this study is to investigate the cognitive
competence and intercultural competence of
kindergarten teachers in the county of Ioannina
in the multicultural context that has developed
in recent years and the multiracial composition
of the student population, as well as to highlight
their educational needs in order to cope with the
new situation and the new requirements of their
role. The survey was conducted in February 2020
through a quantitative approach using data derived
from a questionnaire. The results suggest that
kindergarten teachers do not discriminate against their foreign students,
however the techniques used to overcome some problems arising from the
language barrier are random and improvised since the training they have on
handling those problems is very basic. They are aware of the lack of personal
knowledge and skills of intercultural education, presenting a variety of training
needs, mainly through experiential methods, which makes the need for training
and education to be based on the principles of intercultural education.

Κατεβάστε την εργασία: