Διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο Κρήτης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Παπαδάκη, Σταύρος Πάρλαλης, Σπύρος Σταμέλος, Γεωργία Χαρκιανάκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων σε ένα κέντρο ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο Κρήτης

Λέξεις Κλειδιά: ΚΑΠΗ, ηλικιωμένοι, γυναικείος πληθυσμός

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον εντοπισμό
των αναγκών των ηλικιωμένων ενός ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα στην οποία χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο και το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαιοποιημένη
συστηματική δειγματοληψία. Μέσα από την έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο των ηλικιωμένων, τη σωματική υγεία τους καθώς και τη συναισθηματική κατάσταση τους. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδομένα αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν
στον ελεύθερο χρόνο τους οι ηλικιωμένοι, τους βασικότερους λόγους που
εγγράφονται στο ΚΑΠΗ, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση
των υπηρεσιών του Κ.Α.Π.Η.
Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε 3 προτάσεις: Α) Στην ανάγκη διασύνδεσης μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων φροντίδας και να λειτουργήσουν παράλληλα ή συνοδευτικά με τα ΚΑΠΗ, Β) οι παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους πρέπει να στοχεύουν και στην
αυτονομία για τα μέλη της οικογένειας καθώς και το οικογενειακό δίκτυο
και Γ) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικιωμένες γυναίκες, ώστε να γίνει ο απαραίτητος σχεδιασμός στα προγράμματα που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η.
Οι προτάσεις που γίνονται μέσα από την παρούσα έρευνα αποσκοπούν στο να συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο συντονισμένη λειτουργία
των ΚΑΠΗ, μέσα από την κατανόηση των αναγκών των ίδιων των ηλικιωμένων.

Keywords: ΚΑΠΗ, older persons, female population

Abstract: The current study aims to identify elderly persons’ needs in one
K.A.Π.Η (Centers for Older persons’ Open Protection) in Heraklion, Crete. A
quantitative research was conducted, in which a semi-structured questionnaire was used and random sample was collected. Data was collected regarding elderly persons’ social life, their health and their emotional condition. Also, data was collected regarding the activities they undertake in
their free time, the reasons they joined in K.A.Π.Η and lastly on how they
participate in activities organised by Κ.Α.Π.Η..
The current study concluded to the following 3 proposals: Α) There is
need to link various social care programmes to the services provided by
Κ.Α.Π.Η, Β) the services offered by social services to elderly have to empower their family’s network autonomy and C) special focus has to be given
to elderly women, in order to plan specialized programs for them.
The proposals presented in this study aim to enhance the function of
Κ.Α.Π.Η, through the understanding of elderly persons’ needs.

Κατεβάστε την εργασία: