Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτα Καπερνέκα
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Πρακτική εφαρμογή σε ΕΠΑΛ

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, Μοντέλο EFQM

Περίληψη: Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με στόχο
την τήρηση και τη βελτίωση των προδιαγραφών των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από το
Πρότυπο EFQM, ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του ΕΠΑΛ. Με εργαλείο
επιλογής το Μοντέλο EFQΜ, επιχειρούμε την υλοποίηση της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας σε ΕΠΑΛ. Για την εκπαίδευση, η Ολική Ποιότητα είναι η διηνεκής
προσπάθεια προς το άριστο, την τελειότητα. Αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των
διαδικασιών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, στη μείωση των αδυναμιών του
συστήματος, στην ανάθεση ευθυνών στους μαθητές, στην ομαδική εργασία και
τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου.
Την αρχική σύγκριση της ΔΟΠ με την Kλασική Διοίκηση ακολουθεί η ανάλυση
της δομής του EFQM. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα κριτήρια αξιολόγησης που
απαιτούνται και, τέλος, περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία της εφαρμογής του
στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Keywords: Total Quality Management in Education, EFQM Model

Abstract: This paper focuses on the development of a
Quality Management System, with the aim of
complying with and improving the specifications
of the educational services required by the EFQM
Standard, in order to meet the ever-changing
requirements of all recipients of EPAL services. With
the selection of EFQM Model as a tool, we attempt
the implementation of Total Quality Management
in EPAL. Total Quality is the perpetual effort towards excellence, perfection.
It aims at the continuous improvement of the processes of the Educational
Organization, in the reduction of the weaknesses of the system, in the assignment
of responsibilities to the students, in the group work and the participation of
all the bodies involved in the operation of the school.
The initial comparison of the TQM with the Classical Administration is
followed by the analysis of the structure of the EFQM. Then we present the
evaluation criteria that are required and finally we describe in detail the
process of its application in the Vocational Lyceum.

Κατεβάστε την εργασία: