Δυσλεξία: Φαινόμενο υπό διερεύνηση, ψυχομετρικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Φλώρα Ρεΐση
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Δυσλεξία: Φαινόμενο υπό διερεύνηση, ψυχομετρικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις

Λέξεις Κλειδιά: Δυσλεξία, ψυχομετρικές διαστάσεις, εκπαιδευτική επίδοση

Περίληψη: Οι μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης και ορθογραφίας,
συχνά ιδωμένες υπό τον υπερώνυμο όρο Δυσλεξία,
προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων
για δεκαετίες. Το πρώιμο ενδιαφέρον της Ιατρικής και
Νευρολογίας διαδέχθηκε η έρευνα στον χώρο της
Ψυχολογίας, η οποία προέταξε τον κεντρικό ρόλο των
ψυχομετρικών εργαλείων στη διαγνωστική διαδικασία. Το όψιμο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τον χώρο
της Εκπαίδευσης, ο οποίος εισέφερε χρήσιμα στοιχεία
σχολικής επίδοσης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επιστημολογική δυσκολία
οριοθέτησης της δυσλεξίας ως έννοιας και ως μαθησιακής συμπεριφοράς, αλλά και
στις γνωστικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους που ανέδειξε η ψυχοεκπαιδευτική
έρευνα. Αναφέρονται στοιχεία επίδοσης προερχόμενα από τη διαγνωστική διαδικασία
και αναδεικνύονται ζητήματα σχετικά με την ετερογένεια του δυσλεκτικού προφίλ και
την ομοιογένεια στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά εφήβων με δυσλεξία και εφήβων
που φοιτούν στη Γενική Τάξη. Το τελευταίο ανάγει το θέμα της σχολικής επίδοσης σε
ρυθμιστικό παράγοντα τόσο για τη διαφορική διάγνωση όσο και για την εκπόνηση
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε μαθητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Keywords: Dyslexia, psychometric dimensions, educational performance

Abstract: Learning difficulties in reading and spelling, often
seen under the broad term Dyslexia, have been
of great interest to scientists for decades. The
early interest in Medicine and Neurology was
followed by research in the field of Psychology,
which promoted the central role of psychometric
tools in the diagnostic process. The late interest
was manifested in the field of Education, from
which useful elements of school performance
come. The focus is on the epistemological difficulty of defining dyslexia as a
concept and as learning behavior but also on the cognitive and educational
parameters highlighted by psychoeducational research. Performance data
from the diagnostic process are reported and issues are raised regarding the
heterogeneity of the dyslexic profile and homogeneity in the educational
characteristics of adolescents with dyslexia and adolescents attending the
General Class. The latter raises the issue of school performance to a regulatory
factor both for differential diagnosis and for the preparation of educational
interventions for General and Special Education students.

Κατεβάστε την εργασία: