Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής Μαθητών Λυκείου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παναγιώτης Τσουκαρέλης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής Μαθητών Λυκείου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική προσαρμογή, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, ανήλικοι έφηβοι

Περίληψη: Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής των
μαθητών Λυκείου μέσα από τις αντιλήψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν
στην προσπάθεια. Η θέση που κατέχει το σχολείο ως θεσμός μέσα από την προσωπικότητα
του εκπαιδευτικού, η επιρροή της οικογένειας αλλά και άλλων κοινωνικών και πολιτισμικών
στοιχείων, αξιών και στάσεων ζωής διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των απαντήσεων από τους
ερωτώμενους.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2007 στην πόλη της Μυτιλήνης κατά την θερινή
περίοδο. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με ιδιαίτερη διάθεση δεδομένου ότι θεώρησαν το
θέμα επίκαιρο και ουσιαστικό.
Μέσα από την έρευνα στοχεύουμε στην ανάδειξη των σημαντικότερων ανασταλτικών
παραγόντων που επιδρούν στην κοινωνική προσαρμογή έτσι ώστε με αφετηρία τα
αποτελέσματα να υποστηριχθούν προγράμματα άμβλυνσης αυτών των δυσκολιών

Keywords: social adjustment, deviant behaviour, juvenile delinquents

Abstract: The aim of this study was to explore social adjustement difficulties encountered by
senior high school students, as seen and perceived by the teachers who participated in this
attempt. Questions of the survey questionnaire administered included the way the institution
of school is viewed through teacher’s personality, the impact of family, as well as of other
socio-cultural factors, values and lifestances.
The survey took place in 2007 in the city of Mytiline during the summer period.
Teachers took part in the survey with great enthusiasm and fervor, as they found the issue
under research particularly significant and up to date.
By conducting the present survey an attempt is made to find which are the most
important inhibitive factors of social adjustment, so that, based on such findings, relevant
prevention and combating programs be designed and implemented.

Κατεβάστε την εργασία: