Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων: θεσμός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μίνα Μπρούμου, Βασιλική Παππά
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων: θεσμός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση-Συμβουλευτική Γονέων, Πρόληψη, Ψυχική Υγεία

Περίληψη: Η ψυχική υγεία αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θεμελιώνεται
ολόκληρη η πορεία του ατόμου. Στην Ελλάδα, οι ομάδες εκπαίδευσης και
συμβουλευτικής γονέων, οι Σχολές Γονέων, λειτουργούν από το 1962 ως
θεσμός πρωτογενούς πρόληψης, ενώ βασικοί σκοποί τους είναι: α) η στήριξη του θεσμού της οικογένειας, β) η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας του
παιδιού και όλων των μελών της οικογένειας και γ) η εκπαίδευση των γονέων σε μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με το παιδί τους
(Χουρδάκη, 2001. Παππά, 2008). Για την πραγματοποίηση αυτών των
σκοπών οι Σχολές Γονέων έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους γονείς: α)
ενημέρωση (information) για σημαντικά θέματα της εξέλιξης του παιδιού
τους και β) διαμόρφωση-διαφοροποίηση (formation) της στάσης και της
συμπεριφοράς τους ως προς το παιδί και κατά συνέπεια, όλων των μελών
της οικογένειας. Στόχος της παρουσίασης είναι να εξετάσει τη συμβολή της
εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων, στα πλαίσια των Σχολών
Γονέων, στην πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και τη σημαντική συνεισφορά τους στην ενδυνάμωση του γονικού ρόλου.

Keywords: Education, Mental Health, Parent Counseling, Prevention

Abstract: Mental health is the foundation upon which the whole course of an individual is built. In Greece, parent education and counseling groups, Parent
Schools, operate as an institution of primary prevention since 1962 and
their basic objectives are: a) to support the institution of the family, b) to
preserve the mental health of children and all family members and c) to
educate parents on methods of effective communication with their child
(Hourdakis, 2001. Pappa, 2008). To achieve these goals the Parent Schools
are designed to offer parents: a) information on major development issues
of children and b) the setting-differentiation (formation) of their attitudes
and behavior towards their children and, therefore, all family members.
The current presentation aims at examining the contribution of parents’
education and counseling, in the context of Parent Education and Counseling Groups, in the prevention and promotion of the mental health of children, as well as their significant involvement in the strengthening of the
parental role.

Κατεβάστε την εργασία: