Εκπαιδευτικοί και μαθητές διερευνούν τον εαυτό τους στο πλαίσιο έρευνας-δράσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αικατερίνη Μίχου, Καίτη Ζηνέλη, Ιωάννα Τσεβά, Σταυρούλα Κυριάκου, Γεωργία Τσίλια, Μαρία Λαδιέλη & Ελένη Τραχανά
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εκπαιδευτικοί και μαθητές διερευνούν τον εαυτό τους στο πλαίσιο έρευνας-δράσης

Λέξεις Κλειδιά: έρευνα-δράση, διερεύνηση του εαυτού, προσωπική ανάπτυξη

Περίληψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έρευνα-δράση μιας ομάδας εκπαιδευτικών Λυκείου, με αντικείμενο την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της δημιουργικότητας των εφήβων μαθητών τους. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες που παρέχει η έρευνα-δράση στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της ομάδας της τάξης, αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη του μαθητή.
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας των εκπαιδευτικών ανέδειξε για τους εκπαιδευτικούς: i) τη δυσκολία τους στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικούσυστήματος να καταγράφουν, να παρακολουθούν τη δράση τους και να αναστοχάζονται πάνω σ’ αυτήν, ii) τη δυνατότητα που παρέχει η έρευνα-δράση για ανάδειξη των διδακτικών, συναισθηματικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών iii) τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να μαθαίνουν μέσα από την έρευνα και τη δράση και τέλος iv) τη συναισθηματική ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί, καθώς γίνονται συνειδητοί επαγγελματίες που αναγνωρίζονται από τους μαθητές. Σχετικά με τους μαθητές, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η έρευνα-δράση των εκπαιδευτικών συνέβαλε τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

Keywords: action research, self exploration, personal development

Abstract: In the present study we present the action research of a group of high
school teachers with their main objective being the development of their students’ self knowledge and creativity. The aim of the study is to present the
opportunities which the action research provides for teachers’ professional
and personal development as well as for the development of the classmates as
a group and for student’s self development. The data analysis of teachers’ research indicates: i) the teachers’ difficulty, in the framework of the Greek educational system, to record, to monitor their action and to reflect on it, ii)
the opportunities the action research provides for the elevation of teachers’
instructional, social and emotional skills, iii) the ability of the teachers to
learn through the research and the action and finally iv) the emotional satisfaction the teachers gain, as they become active professionals who are acknowledged by their students. As far as the students are concerned, the data
analysis shows that the teachers’ action research contributed in their learning
as well as in their personal development

Κατεβάστε την εργασία: