Εκφοβιστική συμπεριφορά (Μελέτη περίπτωσης μαθητή με εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Παρασκευή Φέσσα
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εκφοβιστική συμπεριφορά (Μελέτη περίπτωσης μαθητή με εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο)

Λέξεις Κλειδιά: εκφοβιστική συμπεριφορά, θύτης, παράγοντες παρέμβασης

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας μελέτης, με τίτλο «Εκφοβιστική συμπεριφορά», είναι να έρθουμε σε επαφή
με ένα παιδί που εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά, μελετώντας το κλινικό του προφίλ, αλλά και
μια ενδεχόμενη παρέμβαση, με στόχο την επιτυχή
αντιμετώπιση και γενικότερα την πρόληψη και αποφυγή του φαινομένου. Θα επικεντρωθούμε επίσης
στη συλλογή πληροφοριών, προκειμένου να συνθέσουμε τη συνολική εικόνα
του παιδιού, κυρίως στο σχολικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.
Συνεπώς, θα εστιάσουμε τη μελέτη μας στην προετοιμασία, αλλά και στη διαδικασία υλοποίησης δράσεων και στρατηγικών παρέμβασης, παρέχοντας χρήσιμες
πληροφορίες και σαφείς οδηγίες σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και γενικότερα σε κάθε εμπλεκόμενο στη μαθησιακή διαδικασία φορέα.
Εκτός λοιπόν από το θεωρητικό υπόβαθρο, θα επιδοθούμε στην ανάπτυξη
στρατηγικών και δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών τόσο σε επίπεδο
τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου. Συμπερασματικά, θα επιτύχουμε την υλοποίηση γνωστικών και συναισθηματικών επιδιώξεων για την αυτοβελτίωση του
μαθητή που εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά στο σχολείο.

Keywords: bullying behavior, perpetrator, interfering factors

Abstract: The aim of the present study, entitled “Bullying
Behavior’’, is to get in touch with a child who
exhibits bullying behavior, by studying his
clinical profile and possible intervention aimed at
successful treatment and avoidance and prevention
of the phenomenon in general. We will also focus
on gathering information in order to compose the overall picture of the child,
especially in the school environment during his studies. Consequently, we will
focus our study on the preparation and the process of implementing actions
and intervention strategies, providing useful information and clear instructions
to educational and special staff and in general to each involved body in the
learning process.
So in addition to the theoretical background, we will focus on developing
strategies and actions to effectively address school bullying and improve
teaching practices both at the classroom and school level. In conclusion, we
will achieve the realization of cognitive and emotional pursuits for the self-improvement of the student with bullying behavior at school.

Κατεβάστε την εργασία: