Ενδοοικογενειακή βία: Βία κατά των γυναικών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Χρυσούλα Ποζίδου-Στολτίδου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενδοοικογενειακή βία: Βία κατά των γυναικών

Λέξεις Κλειδιά: ενδοοικογενειακή βία, οικογένεια, γυναίκες, αντιμετώπιση, πρόληψη

Περίληψη: Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών. Αρχικά, παραθέτουμε τους ορισμούς της οικογένειας, της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας κατά των γυναικών.
Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στα εξωτερικά «γνωρίσματα» που παρουσιάζονται συχνά στις γυναίκες-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στις μορφές
της βίας, στους γενικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία των συνθηκών εκδήλωσης
της ενδοοικογενειακής βίας, στους δράστες και τις κατηγορίες των δραστών της
ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, αναφερόμαστε στην ενδοοικογενειακή βία και
στη διεθνή κοινότητα και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Τέλος, αναφερόμαστε στην
αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και στα παρεμβατικά προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισής της, και διατυπώνουμε τα δικά
μας γενικά συμπεράσματα που απορρέουν μέσα από αυτά.

Keywords: domestic violence, family, women, treatment, prevention

Abstract: The main theme of this paper is domestic violence
against women. We first list the definitions of
family, domestic violence, violence against women.
Then we refer to the external “recognitions’’ that
are often presented to women-victims of domestic
violence, the forms of violence, the general factors
that contribute to the creation of the conditions
of domestic violence, the perpetrators and the accusations of perpetrators of
domestic violence. As well as domestic violence and the international community
and European politics. Finally, we refer to the treatment of domestic violence
and the intervention programs for the prevention and treatment of domestic
violence against women and we formulate our own general conclusions that
emerge from them.

Κατεβάστε την εργασία: