Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αικατερίνη Πιτρόπου, Γεώργιος Τσερπές, Παντελεήμων Χιονίδης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενθαρρύνοντας την κριτική αποτίμηση μιας κρίσης στο μάθημα της Ιστορίας

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, Ιστορία, κλασική Αθήνα, Μεσοπόλεμος, Χούντα

Περίληψη: Η παρουσίαση μιας εικόνας για τον πολύπλοκο
κόσμο, που θα βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να πορευθούν με ασφάλεια μέσα σε αυτόν,
θεωρείται βασικός στόχος της εκπαίδευσης στον
21ο αιώνα. Η επιθυμία να συνδεθεί η μάθηση με
τα καθημερινά βιώματα των μαθητών καθιστά επιβεβλημένη την αναφορά σε περιπτώσεις παγκόσμιας και ελληνικής κρίσης, χωρίς η σχολική αίθουσα να χρησιμοποιηθεί για την
επιβολή μιας «αλήθειας» βασισμένης σε ιδεολογικές εμμονές. Σε αυτό το άρθρο
δίνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας διδακτικού υλικού για την πραγμάτευση
της έννοιας της «κρίσης» με βάση τη δραστηριοποίηση του μαθητή και στόχο τον
«προβληματισμό» του. Στη Γ΄ Γυμνασίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν
την αθηναϊκή κοινωνία στα χρόνια των Τριάκοντα Τυράννων (Αρχαία Ιστορία),
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα μετά την οικονομική καταστροφή του 1929 και
τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα χρόνια 1967-1974 (Νεότερη Ιστορία). Αξιοποιώντας
τη συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων, διαμορφώνονται κοινά ερωτήματα και
προκύπτουν συμπεράσματα για τα αίτια, τις μορφές και τις συνέπειες μιας κρίσης.

Keywords: crisis, History, classical Athens, Interwar period, Greek junta

Abstract: A key aspect of education in the 21st century is to
present the image of a complicated world that will
help students cope safely with it. The need to relate
learning with the daily experiences of students
makes it necessary to refer to cases of global and
Greek crises taking care, of course, not to impose
ideological obsessions on the students. This article
provides an example of creating teaching material to negotiate the concept of
“crisis” based on the students’ activity and aiming at raising the awareness of
young people on social and political problems. High school students examine
Athenian society during the period of the Thirty Tyrants (Ancient History), the
aftermath of the economic catastrophe of 1929, and developments in Greece
in 1967-1974 (Modern History). Utilizing the cooperation between teachers,
common questions are formed and conclusions are drawn about the causes,
forms and consequences of a crisis.

Κατεβάστε την εργασία: