Ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς: παράγοντας ικανοποίησης ασθενών

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Πηνελόπη Αναστασιάδου, Χρήστος Τσιρώνης, Δημήτριος Ανδρεάδης
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς: παράγοντας ικανοποίησης ασθενών

Λέξεις Κλειδιά: σχέση ιατρού – ασθενούς, παροχές υγείας, επικοινωνία, ενσυναίσθηση, εκπαίδευση

Περίληψη: Αδιαμφισβήτητα, οι ασθενείς, όταν ταλανίζονται
από προβλήματα υγείας, αναπτύσσουν παράλληλα τάσεις ανησυχίας, επιζητώντας κατανόηση και
συμπαράσταση από το ιατρικό προσωπικό. Συνεπώς,
ο/η ιατρός, εκτός από το σύνολο των επιστημονικών
γνώσεων και τις συνακόλουθες δεξιότητες, οφείλει
να κατανοεί την ανθρώπινη φύση, διατηρώντας
άριστη επικοινωνιακή σχέση με τους ασθενείς του.
Η σημασία μιας αμοιβαία καλής σχέσης ιατρού – ασθενούς είναι αναγκαίο να
μην παραβλέπεται, καθώς μια αποτελεσματική θεραπεία εξαρτάται άμεσα από
τον βαθμό της ποιότητας της εν λόγω σχέσης. Η ανωτέρω θεωρία κομίζει στο προσκήνιο του κοινωνικού διαλόγου προτάσεις ώστε: α) να ενσωματωθεί πληρέστερα ο παράγοντας της ενσυναίσθησης στις παρούσες παροχές υγείας, β) να
διατυπωθούν προτάσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών υγείας στην ενσυναισθηματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς. Η επικοινωνία αυτή, ως δείκτης της
ανθρωποκεντρικής φροντίδας, δύναται να συνεισφέρει στη διαδραστική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς, προσφέροντας, αφενός, ποικιλόμορφα οφέλη για την
πορεία της υγείας των ασθενών και αφετέρου, περαιτέρω ικανοποίησή τους από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Keywords: doctor-patient relationship, healthcare provision, communication, empathy, education

Abstract: Undoubtedly, when suffering, patients have a tendency
to develop anxiety, seeking understanding and support
from the medical staff. Therefore, in addition to
scientific knowledge the physician should also have
the following skills as well: an understanding of human
nature and excellent communication relationships
with his/her patients. The significance of a mutually
beneficial physician-patient relationship should not
be overlooked, as effective treatment directly depends
on the quality of such relationship. The above theory
puts the spotlight on social dialogue proposals, aiming at the following: (a) the
factor of empathy to be fully integrated into the current health benefits, and (b)
proposals to be made on training health students in physician-patient empathic
communication. Such communication, as an indicator of anthropocentric care, can
greatly contribute to interactive physician-patient communication, ensuring on the
one hand several benefits for the patient’s course of health and, on the other, their
further satisfaction with the health services provided.

Κατεβάστε την εργασία: