Επίδραση της αυτόματης αναγνώρισης συλλαβών στην ανάγνωση λέξεων. Ένας πειραματισμός σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες.

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νίκος Παλιεράκης
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Επίδραση της αυτόματης αναγνώρισης συλλαβών στην ανάγνωση λέξεων. Ένας πειραματισμός σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες.

Λέξεις Κλειδιά: φωνολογική επεξεργασία, συλλαβή, συλλαβική αυτοματοποίηση, εκπαιδευτική τεχνολογία

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη διερευνά την αποτελεσματικότητα της συλλαβικής
αυτοματοποίησης κατά την φωνολογική επεξεργασία αναγνώρισης των λέξεων σε μαθητές με
αναγνωστικές δυσκολίες. Επιχειρεί να αναδείξει τη φωνολογική λειτουργικότητα της
συλλαβής κατά την ανάγνωση. Επιχειρεί ακόμη, να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα
υιοθέτησης της συλλαβής και όχι του φωνήματος, ως βασικής μονάδας φωνολογικής
επεξεργασίας. Αρχικά παρουσιάζονται ερευνητικά τεκμήρια για το ρόλο της συλλαβής από
το αγγλικό, γαλλικό και ελληνικό ορθογραφικό σύστημα. Ακολούθως παρουσιάζονται
ερευνητικά αποτελέσματα από έναν πειραματισμό αυτοματοποίησης συλλαβών με
αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και του σχεδιασμού ενός ψηφιακού υλικού
αυτοματοποίησης. Τέλος διατυπώνονται συμπεράσματα και διδακτικές προτάσεις
αξιοποίησης συλλαβικών στρατηγικών στο ελληνικό ορθογραφικό σύστημα.

Keywords: Phonological process, syllable, syllables’s automatization, software and digital material for syllables’ automatization

Abstract: The present study investigates the efficiency of the syllabic automatization during the
phonological process in the word recognition by students with learning difficulties. It attempts
to reveal the phonological functionality of the syllable during reading and to prove the
necessity of adopting the syllable instead of the phoneme as the fundamental element for the
phonological process. At first, research evidences are presented concerning the role of the
syllable to the English, French and Greek orthographic system followed by research
evidences which were resulted from experimenting with a software and digital material for
syllables’ automatization. In the end conclusions and teaching proposals are given in order to
use and develop syllabic strategies in the Greek orthographic system.

Κατεβάστε την εργασία: