Επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω οπτικοακουστικών μέσων και οπτικοακουστικού περιεχομένου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Κωνσταντίνος Νικολάου
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω οπτικοακουστικών μέσων και οπτικοακουστικού περιεχομένου

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, αποτελεσματική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, οπτικοακουστικά μέσα, οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Περίληψη: Η απόκτηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ο
ασφαλής τρόπος για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλους τους κανόνες της επικοινωνίας. Η
απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων μάς επιτρέπει να
χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τις τεχνικές της
επικοινωνίας στον πραγματικό αλλά και στον εικονικό (ψηφιακό) κόσμο. Η εργασία αυτή παρουσιάζει
δεδομένα, μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης των
οιονεί πειραμάτων σε Κύπρο και Ελλάδα, τα οποία
συμβάλλουν κυρίως στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Το πλαίσιο στο οποίο επικεντρώνεται είναι η χρήση των οπτικοακουστικών μέσων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου ως
εργαλείου για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Πρωταρχικός στόχος της έρευνας
αυτής ήταν πρωτίστως οι συμμετέχοντες στο δείγμα να κατανοήσουν επικοινωνιακές έννοιες και δευτερευόντως να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής
διαπροσωπικής και ομαδικής επικοινωνίας.

Keywords: communication, effective communication, non-verbal communication, audiovisual media, audiovisual content

Abstract: Improving communication skills improves the
chances for success of people to respond to
your communication in the way that you want.
Effective communication skills allow us to develop
influential techniques in real and virtual (digital)
world. This study aims to explore and assess the
various implementations of audiovisual media
and audiovisual content as the educational
techniques and tools in education. Specifically, the
research focuses in adult education utilizing quasi experiments method from Cyprus and Greece to
acquire effective interpersonal communication skills. The results are presented
in a dual level; initially contributes to communicate effectively which deal
with group communication, and also the quality of education.

Κατεβάστε την εργασία: