Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών κατά τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σοφία Μουτιάγκα
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών κατά τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λέξεις Κλειδιά: ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών, προβληματική συμπεριφορά, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη: Εξετάζοντας ελληνικά και διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα που καταδεικνύουν την ανάγκη επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς μαθητών, από τη μια μεριά και
τη δυσαρέσκεια από τα παρεχόμενα επιμορφωτικά
προγράμματα, από την άλλη, η παρούσα έρευνα
αποσκοπεί να εντοπίσει την αναγκαιότητα και τις
προδιαγραφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε
θέματα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς
στο σχολείο και τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτή
η επιμόρφωση οφείλει να καλύψει.
Συμμετείχαν 706 εκπαιδευτικοί από όλη την
Ελλάδα, απαντώντας σε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο
φτιαγμένο για τις ανάγκες της έρευνας. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν
στα εξής: (α) Παρόλο που οι εξεταζόμενοι δηλώνουν μικρή ικανοποίηση από τα
επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν προηγουμένως, πιστεύουν ότι
ο κατάλληλος σχεδιασμός παρόμοιων προγραμμάτων θα τα καθιστούσε χρήσιμα. (β) Οι βασικές προδιαγραφές που προτείνονται είναι η ενδοσχολική μορφή, η μικρή
διάρκεια και η υλοποίηση εντός ωραρίου εργασίας, από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στη Σχολική Ψυχολογία. (γ) Οι ρητές επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της προβληματικής
συμπεριφοράς, τον αυτοπροσδιορισμό του επαγγελματικού ρόλου και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Συζητείται η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
της έρευνας στον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τη
διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο.

Keywords: teacher professional development, teacher needs, designing reeducation, secondary schools

Abstract: Based on Greek and international research findings
which show the necessity of teacher training in
student behavior management on the one hand and
the dissatisfaction from existing training programs
on the other, this survey aims to identify the need
and specifications of a teacher training program
in behavior management and the specific needs
which a teacher training program in behavior
management should cover. 706 teachers from
Greece participated in the survey answering a
customized questionnaire. The main results are summarized as following: a)
Although teachers are dissatisfied from their previous participation in behavior
management training programs, they believe that such programs would be
useful if they could be appropriately designed. b) Appropriate designing includes
in-school implementation, short duration and an educator who is experienced
teacher and has a degree in school psychology. c) Teachers training needs in
managing student behavior depend on the kind of behavior problems they meet,
the role they consider to play in schools and their demographics. Implications on
designing of successful teacher professional education programs are discussed.

Κατεβάστε την εργασία: