Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Απόψεις μελών του προσωπικού τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Απόστολος Σπαθής
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Απόψεις μελών του προσωπικού τους

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, συλλογικό όργανο διοίκησης, εσωτερική αξιολόγηση, διοικητική οργάνωση, ειδική αγωγή

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του τρόπου και του
πλαισίου που διαμορφώνεται και ασκείται εσωτερικά η εκπαιδευτική πολιτική των 58 Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της χώρας, ιδιαίτερα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τη λειτουργία τους. Για τη διεξαγωγή της ακολουθήθηκε η προσέγγιση του
ποσοτικού παραδείγματος με τη μέθοδο της επισκόπησης.
Η μελέτη φανέρωσε πως το προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναδεικνύει και
οριοθετεί με σαφήνεια το πλαίσιο και το ρόλο του συλλογικού οργάνου
διοίκησης. Στην πλειονότητά τους, οι νεοσύστατες και ιδιόμορφες αυτές
υπηρεσίες, δημιουργούν μια δυναμική ανάπτυξης κατάλληλων προϋποθέσεων τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαμόρφωση και άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι όμως στο βαθμό που
το προσωπικό πιστεύει ότι θα έπρεπε. Οι συχνές αλλαγές στο προσωπικό
και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι αποτελούν παράγοντες αποδυνάμωσης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής ενώ η κουλτούρα, η συμμετοχή και η συνεργασία του προσωπικού την ενισχύουν. Το προσωπικό
εφαρμόζει καινοτόμα και άλλα προγράμματα και χαρακτηρίζεται από ισομερή καταμερισμό των εργασιών, συλλογικότητα σε κάθε δράση, ανανέωση, πρωτοπορία. Επίσης εκφράζει την άποψη πως για την απεμπλοκή από
σχέσεις εξάρτησης τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διοικητικώς, να ανήκουν απευθείας στο Υπ.
Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Η μελέτη των απόψεων του προσωπικού στοχεύει στην ανάδειξη της
σπουδαιότητας της διαμόρφωσης και άσκησης της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καθώς και στη βελτίωση και ολοκλήρωση
του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Keywords: Internal educational policy, collective administrative body, internal evaluation, administrative organization, special education

Abstract: The purpose of this paper is to examine the ways and the framework
used for the formation and application of internal educational policy in the
58 Centers for Differential Diagnosis, Diagnosis and Support (KE.D.D.Y.)
existing in the country, especially with regards to the institutional framework that governs their operation. For its conduct was followed the approach of quantitative example with the method of survey.
The study has revealed that the personnel employed by the KE.D.D.Y.
Centers, clearly accentuates and outlines the framework and the role of the
collective administrative body. In their majority, these newly-formed and
particular Centers are creating a potential for development that contains
the proper requirements while conforming to the prescribed procedures
for the formation and application of internal educational policy, although
not to the extent that the personnel believes that it should be exercised.
The frequent personnel changes and the limited funding are factors that
weaken the internal educational policy, while culture, participation and
personnel cooperation are reinforcing it. The personnel members employ
innovative programs as well as other programs, and are characterized by
an equal distribution of work, collectivity in every action, renovation and
innovation. They also express the view that in order to be disengaged from
relations of dependency, the KE.D.D.Y. Centers should be placed in the direct jurisdiction of the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and
Religious Affairs.
The purpose of the personnel’s views study is to underline the importance of the formation and application of the KE.D.D.Y. Centers’ internal
education strategy, as well as the improvement and completion of the institutional framework that governs their operation.

Κατεβάστε την εργασία: