Εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή/ντριας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σπυρίδων Στάικος
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εφαρμογή καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή/ντριας

Λέξεις Κλειδιά: καινοτομία, κουλτούρα αλλαγής, διευθυντής, σχολείο ποιότητας

Περίληψη: H σημερινή κοινωνία απαιτεί αυξημένες γνώσεις
και επαγγελματισμό μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό
περιβάλλον. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις παραμένουν
βιώσιμες και ανταγωνιστικές επενδύοντας στην
καινοτομία. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς πολίτες, καλούνται να
ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, δίνοντας
μεγάλη σημασία στην προώθηση και εφαρμογή
των καινοτομιών. Με το παρόν άρθρο αναδεικνύονται η αναγκαιότητα της εισαγωγής καινοτομιών στα σχολεία, τα εμπόδια που παρουσιάζονται, τα οφέλη που
προκύπτουν και ο καθοριστικός ρόλος του διευθυντή/ντριας, ώστε το σχολείο να
μετασχηματιστεί σε έναν ζωντανό οργανισμό μάθησης και να προσαρμοστεί στις
νέες απαιτήσεις της κοινωνίας και της διεθνούς κοινότητας. Ο ρόλος του σχολικού
ηγέτη είναι κομβικός στη διαμόρφωση του κατάλληλου συνεργατικού κλίματος
και της απαιτούμενης κουλτούρας αλλαγής για την εφαρμογή των καινοτομιών.
H σχολική μονάδα μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα δημιουργικό εργαστήρι. Σε
ένα σχολείο ποιότητας, στο οποίο η μάθηση αποτελεί μια απολαυστική πρόκληση
και μια συναρπαστική εμπειρία για τον μαθητή.

Keywords: innovation, change culture, school director, quality school

Abstract: Increased knowledge and professionalism in a
demanding environment is required by today’s
society. Modern businesses remain viable and
competitive by investing in innovation. Educational
systems, preparing tomorrow’s citizens, are called
upon to meet these requirements, emphasizing
the importance of promoting and implementing
innovations. This article highlights the need to introduce innovation in schools,
the barriers to benefits and the crucial role of the principal so that the school
can then be formed into a living learning organization and adapted to the
new demands of society and the international community. The role of the
school director (principal) is key to shaping the right cooperative climate and
the required culture of change to implement innovations. The school unit can
then be set up in a creative workshop. In a quality school in which learning is
an enjoyable challenge and exciting experience for the student.

Κατεβάστε την εργασία: