Εφαρμογή του οικοσυστημικού μοντέλου του Minuchin (Μελέτη περίπτωσης)

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία-Παναγιώτα Μωραΐτη
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Εφαρμογή του οικοσυστημικού μοντέλου του Minuchin (Μελέτη περίπτωσης)

Λέξεις Κλειδιά: οικοσυστημικό μοντέλο Minuchin, οικογένεια, ψυχική ανθεκτικότητα

Περίληψη: Η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα μέσα στο οποίο
αλληλεπιδρούν και συνδιαλλάσσονται τα μέλη που
την απαρτίζουν. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι
η ανάδειξη της συμβολής της οικογένειας στην
ανάπτυξη των παιδιών, υπό το πρίσμα του οικοσυστημικού μοντέλου του Minuchin. Αξιοποιήθηκε
η ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η
μελέτη περίπτωσης (case study). Η σύνδεση της
μελέτης περίπτωσης και του οικοσυστημικού μοντέλου ανέδειξε τη σημαντικότητα της οικογένειας στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα
δυσλειτουργικό οικογενειακό σύστημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά,
πυροδοτώντας ψυχολογικές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, όχι
μόνο κατά την περίοδο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, αλλά και κατά την
ενηλικίωση. Η οικογένεια ουσιαστικά διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη
ζωή των παιδιών, αφού αποτελεί το πρώτο σύστημα μέσα στο οποίο συνυπάρχει
και συνδιαλέγεται το παιδί. Η λειτουργικότητα του οικογενειακού συστήματος
συμβάλλει και στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.

Keywords: ecosystem model of Minuchin, family, resilience

Abstract: The family is a system in which the members that
make it up interact and reconcile. The purpose of
this article is to highlight the contribution of the
family to the development of children, in the light
of the ecosystem model Minuchin. The quality
methodology was used and more specifically
the case study. The link between the case study and the ecosystem model
has highlighted the importance of the family in children’s psychoemotional
development. A dysfunctional family system can negatively affect children,
triggering psychological, emotional and developmental difficulties not only
during childhood and adolescence but also during adulthood. The family
essentially plays the most important role in children’s lives, as it is the first
system in which the child coexists and converses. The functionality of the
family system also contributes to the development of children’s mental
resilience.

Κατεβάστε την εργασία: