Η απόκτηση της ενσυναίσθησης και αποδοχής του «άλλου» μέσω δραστηριοτήτων αυτοεκτίμησης σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ασημίνα Αρ. Μπουχάγιερ, Δρ. Ιουλία-Αθηνά Σπινθουράκη
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η απόκτηση της ενσυναίσθησης και αποδοχής του «άλλου» μέσω δραστηριοτήτων αυτοεκτίμησης σε μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου

Λέξεις Κλειδιά: αυτοεκτίμηση, ενσυναίσθηση, «άλλος», σχολείο & μαθητές/τριες

Περίληψη: Σκοπός του σχολείου πρέπει να είναι όχι μόνο η
μετάδοση γνώσεων, αλλά και η συναισθηματική
ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Αυτό γίνεται όταν
ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί να ενισχύσει την
αυτοεκτίμηση του/της μαθητή/τριας. Η διαμόρφωση
της αυτοεκτίμησης του/της μαθητή/τριας βοηθά στο
να αποδεχθεί τον εαυτό του/της και κατ’ επέκταση
να τον κατανοήσουν και να τον αποδεχθούν και
οι άλλοι (ενσυναίσθηση). Διενεργήθηκε πρακτική παρέμβαση σε μαθητές/τριες
Α΄, Γ΄ & Δ΄ τάξης σε δημοτικό σχολείο του νομού Αχαΐας. Εργαλείο μας είναι
βιωματικές ασκήσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των
μαθητών/τριών μέσω της ανταλλαγής απόψεων, προκειμένου οι μαθητές/τριες
να αποδεχθούν τον εαυτό τους αλλά και τον «άλλο». Η αυτοεκτίμηση οδήγησε
τους/τις μαθητές/τριες στην ενσυναίσθηση, η οποία συμβάλλει στην αλληλοαποδοχή εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, με την ελπίδα να προβληματίσουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους/
τις εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν την εικόνα του εαυτού μας και την
αποδοχή του «άλλου».

Keywords: self-esteem, empathy, “other”, school, students

Abstract: The purpose of the school should be not only the
transmission of knowledge but also the emotional
development of the students. This can be achieved
when the teacher tries to reinforce the self-esteem
of the student. The shaping of the student’s selfesteem help him/her to better appreciate himself/
herself, to accept and, consequently, to accept others (empathy). An intervention
project was conducted with primary school pupils of 1st, 3d and 4th grade,
in an area of Achaia. Our tool was experiential exercises aiming to enhance
students’ sense of self-esteem through self-expositions for students to accept
themselves as well as the “other’’. In this presentation our findings will be
presented with the hope that these can contribute to the academic discussion
related to how we can engender a stronger sense of self of the other in our
students as well as to strengthen their self-esteem.

Κατεβάστε την εργασία: