Η αυτο-αναφορική αφηγηματική συνοχή και η σχέση της με το βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης των εφήβων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αναστασία Αναστασοπούλου, Σπύρος Τάνταρος
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η αυτο-αναφορική αφηγηματική συνοχή και η σχέση της με το βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης των εφήβων

Λέξεις Κλειδιά: ρεαλιστική επαγγελματική προτίμηση, εσωτερική συγκρότηση, αυτογνωσία, αυτοπεριγραφή, αφηγηματική συνοχή

Περίληψη: Η εργασία αυτή έχει σκοπό να συσχετίσει το βαθμό ρεαλισμού της επαγγελματικής προτίμησης ενός ατόμου με το βαθμό της αφηγηματικής
συνοχής, που παρουσιάζει η γραπτή αυτοπεριγραφή του. Αφετηρία μιας
τέτοιας διερεύνησης αποτέλεσε το γεγονός ότι, αν και μια βασική παράμετρος των επιτυχημένων επαγγελματικών επιλογών είναι ο βαθμός ρεαλισμού τους, αρκετοί άνθρωποι φαίνεται να σχηματίζουν μη ρεαλιστικές επαγγελματικές προτιμήσεις. Πολλοί θεωρητικοί συμφωνούν πως ο χαμηλός βαθμός ρεαλισμού φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό βαθμό αυτογνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης. Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός αυτογνωσίας και εσωτερικής συγκρότησης έχει, επίσης, συνδεθεί με το χαμηλό
βαθμό συνοχής μιας προφορικής ή γραπτής αφήγησης. Στην παρούσα έρευνα ελέγχθηκαν ως προς την αφηγηματική συνοχή τους 80 αυτοπεριγραφικά κείμενα και συσχετίστηκαν με το βαθμό ρεαλισμού των δηλωμένων επαγγελματικών προτιμήσεων των συγγραφέων τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επαγγελματικές προτιμήσεις με υψηλό βαθμό ρεαλισμού συνοδεύονταν από αυτοπεριγραφικά κείμενα υψηλού βαθμού αφηγηματικής συνοχής και το αντίστροφο.

Keywords: realistic vocational preference, internal coherence, self-awareness, self description, narrative coherence

Abstract: The purpose of this paper is to correlate the degree of realism of a person’s vocational preference with the level of narrative coherence found in
his written self-description. What instigated this research was the fact that
even though successful vocational choices depend mainly on how realistic
they are, quite a few people do not form realistic professional preferences.
Several authors agree that a low degree of realism seems to be associated
with a low level of self awareness and internal coherence. Moreover a low
level of self awareness and internal coherence has been associated with a
low degree of oral or written narrative coherence. In this research 80 selfdescriptive written narratives were evaluated as to their coherence and
were then correlated with the level of realism of vocational preference of
their writers. Results showed that vocational preferences with a high degree of realism are associated with self-descriptive narratives with a high
level of coherence and vice-versa.

Κατεβάστε την εργασία: