Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σουζάννα Μαρία Νικολάου
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί

Λέξεις Κλειδιά: Σχολική εγκατάλειψη, Ελλάδα, Προβληματισμοί

Περίληψη: Το άρθρο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του προβληματισμού σχετικά με το
φαινόμενο της εγκατάλειψης από τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετά τα
πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
στην Αγορά Εργασίας (Β΄ΕΠΕΑΕΚ, Γ΄ΚΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αύξηση
του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν την κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Αρχικά προσδιορίζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του φαινομένου της εγκατάλειψης του
σχολείου από τους μαθητές, όπως έχουν επισημανθεί από την έρευνα. Στη συνέχεια
εξετάζεται διαχρονικά η σχολική εγκατάλειψη στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες. Τέλος, με
βάση τον προβληματισμό για την τήρηση του νόμου ως προς την υποχρεωτικότητα της
εκπαίδευσης και για την μη αξιοποίηση των ερευνών της εγκατάλειψης του σχολείου,
καταγράφονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Keywords: School Dropout, Greece, Concerns

Abstract: The aim of this article is to provide feedback regarding the concerns raised about the
phenomenon of students’ dropping out of compulsory education, following the findings of a
recent survey carried out by the Observatory for the Transition of Secondary Education
Graduates and Initial Vocational Education and Training Graduates to the Labor Market (B’
Operational Program for Education and Initial Vocational Training, 3rd Community Support
Framework) of the Pedagogical Institute, regarding the increase in the proportion of students
who drop out of lower Secondary Education.
At first, we identify the reasons and the consequences about the phenomenon of students’
dropping out, as they are reported in the survey and then we study school dropout in Greece
throughout time on the basis of research findings.
At last, in view of the concerns raised as to compliance with the law on the compulsory
character of education and the fact that research findings on early school leaving are not
utilized, prevention and response measures are outlined.

Κατεβάστε την εργασία: