Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Νικολάου Σουζάννα Μαρία
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοιχεία και προβληματισμοί

Λέξεις Κλειδιά: Σχολική εγκατάλειψη, Ελλάδα, Προβληματισμοί

Περίληψη: Το άρθρο αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση του προβληματισμού σχε-
τικά με το φαινόμενο της εγκατάλειψης από τους μαθητές της υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης μετά τα πορίσματα της τελευταίας έρευνας του Παρατη-
ρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Αρχι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας
(Β ́ΕΠΕΑΕΚ, Γ ́ΚΠΣ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αύξηση του
ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν την κατώτερη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Αρχικά προσδιορίζονται οι αιτίες και οι συνέπειες του φαι-
νομένου της εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές, όπως έχουν
επισημανθεί από την έρευνα. Στη συνέχεια εξετάζεται διαχρονικά η σχο-
λική εγκατάλειψη στην Ελλάδα μέσα από τις έρευνες. Τέλος, με βάση τον
προβληματισμό για την τήρηση του νόμου ως προς την υποχρεωτικότητα
της εκπαίδευσης και για την μη αξιοποίηση των ερευνών της εγκατάλειψης
του σχολείου, καταγράφονται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Keywords: School Dropout, Greece, Concerns

Abstract: The aim of this article is to provide feedback regarding the concerns
raised about the phenomenon of students’ dropping out of compulsory
education, following the findings of a recent survey carried out by the Ob-
servatory for the Transition of Secondary Education Graduates and InitialVocational Education and Training Graduates to the Labor Market (B’ Op-
erational Program for Education and Initial Vocational Training, 3 rd Com-
munity Support Framework) of the Pedagogical Institute, regarding the
increase in the proportion of students who drop out of lower Secondary
Education.
At first, we identify the reasons and the consequences about the phe-
nomenon of students’ dropping out, as they are reported in the survey and
then we study school dropout in Greece throughout time on the basis of
research findings.
At last, in view of the concerns raised as to compliance with the law on
the compulsory character of education and the fact that research findings
on early school leaving are not utilized, prevention and response measures
are outlined.

Κατεβάστε την εργασία: