Η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία ως γενεσιουργά αίτια της αναβολής των γεννήσεων και της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ειρήνη Μυρσίνη Παπάνη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία ως γενεσιουργά αίτια της αναβολής των γεννήσεων και της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

Λέξεις Κλειδιά: εκπαίδευση, επαγγελματική σταδιοδρομία, αναβολή των γεννήσεων, υπογεννητικότητα/υπογονιμότητα

Περίληψη: Μια από τις βασικές αιτίες για τα χαμηλά ποσοστά γεννητικότητας
που χαρακτηρίζουν την εποχή μας είναι η αναβολή της γέννησης του πρώτου παιδιού. Το παράδοξο στην αναβολή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ανάμεσα στα αίτιά της εντοπίζονται δύο από τα μεγαλύτερα αγαθά για τον
άνθρωπο: η εκπαίδευση και η επαγγελματική σταδιοδρομία. Η ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε αυτά επιδεινώνει την κατάσταση,
αφού η αυξανόμενη ηλικία απόκτησης του 1ου παιδιού προκαλεί προβλήματα υπογονιμότητας και μείωση του συνολικού αριθμού παιδιών, που τελικά αποκτώνται. Η εκπαίδευση, που στις μέρες μας τείνει να είναι πολυετής και που ένα μεγάλο ποσοστό νέων την αποκτά ως τα ανώτερα επίπεδά
της, καθώς και η επιδίωξη οικοδόμησης επαγγελματικής σταδιοδρομίας,
λειτουργούν συχνά εις βάρος της έγκαιρης δημιουργίας οικογένειας και εντείνουν το φαινόμενο της υπογεννητικότητας.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τους τρόπους, με
τους οποίους η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
φιλοδοξιών επιδρά στην ηλικία σύναψης γάμου και απόκτησης του 1ου
παιδιού, καθώς και στη συνολική γεννητικότητα των γυναικών.

Keywords: education, career, postponement of childbearing, low birth rate/low fertility

Abstract: One of the main factors contributing to low birth rates and low fertility
is the postponement of childbearing. Education and career –two of the
pursuits of the human being- are among the causes of this phenomenon.
The increasing participation of women in both of them often results in the
delayed birth of the first child, in the reduction of the number of children
born or in fertility problems. The acquisition of education in its higher
levels and the commitment to career are often at the expense of early
family creation and intensify the problem of low birth rates and low
fertility.
In the light of the above, the present study aims at exploring how the
attainment of educational and career aspirations affect the age at marriage
and first childbirth, as well as the total fertility rate.

Κατεβάστε την εργασία: