Η Εξέλιξη της Δια Βίου Μάθησης μέσα από τα Θεσμικά Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το διακύβευμα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ευγενία Α. Πανιτσίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η Εξέλιξη της Δια Βίου Μάθησης μέσα από τα Θεσμικά Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Το διακύβευμα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής

Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαική Ενωση, Εκπαιδευτική πολιτική, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020

Περίληψη: Προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις
στο διεθνές συγκείμενο οδήγησαν τα ευρωπαϊκά κράτη στη σύναψη της Συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πέρασμα στη νέα χιλιετία, η συνειδητοποίηση
του κόστους «της μη Ευρώπης» επεξέτεινε τη μεταξύ τους συνεργασία,
προωθώντας τη διεύρυνση της δράσης πέραν των αμιγώς οικονομικών πολιτικών,
με τη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ), στην οποία εναποτέθηκε η διασφάλιση της
επιτυχούς πορείας προς την ενοποίηση, τη σταθερότητα και την
κοινωνικοοικονομική ευημερία των κρατών μελών, να ανάγεται σε πεδίο μείζονος
πολιτικού ενδιαφέροντος. Στο παρόν άρθρο, μέσα από τη μελέτη και ανάλυση
πρωτογενών πηγών, επιχειρείται η χαρτογράφηση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών
πολιτικών για τη ΔΒΜ. Υιοθετώντας ερμηνευτική προσέγγιση, επιδιώκεται ο
καθορισμός των τάσεων και η ανίχνευση των αιτιακών σχέσεων που διέπουν την
ανάπτυξη και την εξέλιξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πεδίο της
ΔΒΜ, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο διεθνές συγκείμενο και την προώθηση
της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Keywords: European Union, Educational Policy, Lifelong Learning, Education and Training2020

Abstract: Towards the end of last century, political and economic developments in
the international context lead to signing of the Treaty of European Union (EU). On
the threshold of the new millennium, awareness of the cost of “non-Europe” called
for widening of cooperation beyond the economic field, promoting policies on
Lifelong Learning (LLL) as a means to ensure advancement towards economic
prosperity and social stability of the member states. The present paper, through thorough review of policy papers, draws on EU policies on Lifelong Learning.
Adopting an interpretative approach, it seeks to define trends and detect
interrelations between EU education policy and developments in the context of
European enlargement and integration, as well as global socio-economic
developments.

Κατεβάστε την εργασία: