Η εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτρης Κυρίτσης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η εξέλιξη της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του 2000

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εμπειρική έρευνα, Ελλάδα, δεκαετία 2000

Περίληψη: Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανίχνευση της εξέλιξης της εμπειρικής –ποσοτικής
και ποιοτικής- Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τη δεκαετία του
2000. Τα δημοσιευμένα κατά την περίοδο αυτή άρθρα των περιοδικών
Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Νέα Παιδεία, Τα Εκπαιδευτικά, Επιστήμες της Αγωγής
και Σύγχρονη Εκπαίδευση αποτέλεσαν τη μονάδα μέτρησης της ποσοτικής
έκτασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, ενώ ως μέσο συλλογής των
δεδομένων επιλέχθηκε η ανάλυση περιεχομένου. Εισαγωγικά παρουσιάστηκε η
ιστορική πορεία της εμπειρικής κοινωνιολογικής μελέτης της εκπαίδευσης σε
διεθνές επίπεδο και η διαδρομή που διέγραψε ειδικά στην Ελλάδα. Στο κύριο
μέρος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Διαπιστώθηκε ότι ένα
υψηλό ποσοστό των μελετών εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της
Εκπαίδευσης, ποσοστό το οποίο κατά το δεύτερο ήμισυ της υπό διερεύνησης
περιόδου εμφανίζεται αυξημένο. Επίσης προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η
πλειονότητα των άρθρων διακρίνεται από τη στατιστική ποσοτικοποίηση των
δεδομένων, από τη χρήση το ερωτηματολογίου ως βασικού μεθοδολογικού
εργαλείου, από τον ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές θεωρητικό τους
προσανατολισμό, από την εστίασή τους σε ζητήματα που αφορούν στη βαθμίδα
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και από την ελλιπή χρησιμοποίηση
σύνθετων
στατιστικών
μεθόδων
και
την
ανεπαρκή
ικανοποίηση
των
επιστημολογικών προϋποθέσεων της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος.

Keywords: n/a

Abstract: n/a

Κατεβάστε την εργασία: