Η επίδραση της αλλαγής νομοθεσίας στην επιλογή επαγγελματικού λυκείου από τους μαθητές στην περιοχή της Τρίπολης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Δημήτριος Μ. Καντζάβελος
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η επίδραση της αλλαγής νομοθεσίας στην επιλογή επαγγελματικού λυκείου από τους μαθητές στην περιοχή της Τρίπολης

Λέξεις Κλειδιά: νομοθεσία, εγγραφή, Επαγγελματικό Λύκειο, πηγές ενημέρωσης

Περίληψη: Αυτή η έρευνα είχε σκοπό να αποτυπώσει το βαθμό επίδρασης των αλλαγών που
καθιέρωσε η νέα νομοθεσία, στην επιλογή των μαθητών της Τρίπολης να εγγραφούν σε ένα
από τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) της πόλης. Περιγράφει δε, τις πηγές ενημέρωσης
των μαθητών για το νέο τύπο σχολείου, καθώς επίσης τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και
αυτά που αφορούν τις οικογένειές τους. Με συνδυασμό των μεθόδων της κατά στρώματα και
κατά ομάδες δειγματοληψίας επιλέχθηκε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα (Ν=99)
μαθητών που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κατά το διάστημα 9-27 Μαρτίου 2009.
Φαίνεται πως πτυχές της νέας νομοθεσίας, όπως η απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και
απολυτηρίου Λυκείου, η ισοτιμία Επαγγελματικού – Γενικού Λυκείου και η ευκολότερη
επαγγελματική αποκατάσταση, όπως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα
μαθήματα, επέδρασαν στην επιλογή των μαθητών των ΕΠΑ.Λ της Τρίπολης να φοιτήσουν σε
αυτά. Επίσης, προέκυψε πως όλες οι πηγές πληροφόρησης για τα ΕΠΑ.Λ αναφέρονται κάτω
από το μέσο όρο της κλίμακας ενημέρωσης.

Keywords: legislation, registration, Vocational Lyceum, information sources

Abstract: The purpose of this research was to impress the degree of the effect of the changes that
were established by the new legislation, on the choice of the students for registration in one of
the Vocational Lyceum (V.L) in Tripolis. It also describes the students’ information sources
for the new school type, as well as their individual and their families’ characteristics. Random
and representative sample (N=99) of students was selected by the combination of stratified
and cluster sampling, who completed a questionnaire during the period of 9 to 27 of March
2009.
It seems that aspects of the new legislation, as the acquisition of Speciality Degree as well
as Lyceum Certificate, the equivalence of Vocational to General Lyceum and the easier
professional reestablishment, as well as the bigger interest that the courses present, have
affected the choice of students of V.L of Tripolis to study in them. Also, it resulted that all the
sources of information for the V.L are reported under the average of the scale of information.

Κατεβάστε την εργασία: