Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στον πατέρα

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Γιώτα Θεολογίδου
Ιδιότητα: Msc
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η επίδραση της νοητικής αναπηρίας του παιδιού στον πατέρα

Λέξεις Κλειδιά: επιδράσεις, πατέρες, νοητική αναπηρία παιδιού, οικογένεια

Περίληψη: Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας σε ευαίσθητα ζητήματα, που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 2018-2019 και
στόχο είχε να διερευνήσει τις εμπειρίες έξι πατέρων
που έχουν παιδιά με μέτρια και βαριά νοητική αναπηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε
ότι οι πατέρες που συμμετείχαν φαίνεται να συμβάλλουν στην οικογένεια κυρίως με την οικονομική υποστήριξη και τη σύνδεση
με τον εξωτερικό κόσμο, ενώ η ενασχόληση με το παιδί κυμαίνεται σε χαμηλά
επίπεδα. Η εργασία τους αποτελεί μέσο οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας
και στρατηγικής αντιμετώπισης του άγχους. Βιώνουν μια μορφή κοινωνικής
απομόνωσης λόγω του κοινωνικού στιγματισμού και των δυσκολιών κοινωνικής προσαρμογής των παιδιών τους. Οι ανάγκες του παιδιού τους αποτελούν
προτεραιότητα. Οι εμπειρίες τους από τις διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες
είναι κυρίως αρνητικές, ενώ κύρια πηγή υποστήριξής τους στην καθημερινότητα
αποτελεί η σύζυγος. Παρ’ όλα τα συναισθήματα στεναχώριας, άγχους και αγωνίας που βιώνουν, αποτιμούν την εμπειρία τους από την ύπαρξη ενός παιδιού
με νοητική αναπηρία ως θετική.

Keywords: effects, fathers, child with intellectual disability, family

Abstract: This article presents the results of qualitative
research on sensitive issues, conducted in the period
2018-2019 and aimed to explore the experiences
of six fathers who have children with moderate
and severe intellectual disability. The analysis of
the data showed that the participating fathers
appeared to contribute to the family mainly through financial support and
attachment to the outside world while occupation with their child was at
a low level. Their work is a means of supporting the family financially and
strategically managing stress. They experience a form of social isolation due to
social stigma and the difficulties of social adjustment of their children. Their
child’s needs are a priority. Their experiences with the various support services
are mostly negative and their main source of support in everyday life is the
spouse. Despite the feelings of sadness, anxiety and anxiety they experience,
they value their experience of having a mentally disabled child as positive.

Κατεβάστε την εργασία: