Η επίδραση του φύλου των μαθητών και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στη διαμόρφωση επαγγελματικών τύπων. Εμπειρική έρευνα με χρήση της Δοκιμασίας Δομής Γενικών Ενδιαφερόντων

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Αγνή Βίκη, Ευστράτιος Παπάνης
Ιδιότητα: Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η επίδραση του φύλου των μαθητών και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στη διαμόρφωση επαγγελματικών τύπων. Εμπειρική έρευνα με χρήση της Δοκιμασίας Δομής Γενικών Ενδιαφερόντων

Λέξεις Κλειδιά: AIST Test, Holland’s Theory, Επαγγελματική Απόφαση, φύλο

Περίληψη: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης του φύλου των μαθητών,
καθώς και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων τους στη λήψη επαγγελματικής απόφασης.
Η κλίμακα γενικών ενδιαφερόντων ( AIST) βασισμένη στην τυπολογία του Holland
χορηγήθηκε σε 2100 μαθητές από όλη την Ελλάδα . Στατιστικώς σημαντικές διαφορές
εντοπίστηκαν στην επίδραση του φύλου σε όλους τους τύπους επαγγελματικής ταυτότητας.
Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρέασε τη διαμόρφωση του ρεαλιστικού και
ερευνητικού τύπου, ενώ της μητέρας του ρεαλιστικού, ερευνητικού και συμβατικού. Η
γυναικεία χειραφέτηση ερμηνεύθηκε ως γενεσιουργό αίτιο της επίδρασης της μόρφωσής της
στην επαγγελματική επιλογή των μαθητών.

Keywords: Επαγγελματικός προσανατολισμός, μορφωτικό επίπεδο γονέων, Δοκιμασία Δομής Γενικών Ενδιαφερόντων (AIST) των Bergman / Eder, Τυπολογία Holland

Abstract: The aim of the present study is to examine the effects of student’s gender and their
parent’s educational background on professional choices. 2100 students from all over Greece
were administered AIST test of General Interests (Bergman/Eder), which lead to six
personality types, based on Holland’s typology. The above mentioned aptitude test was
standardized for the Greek population. Statistically significant differences were established
for the effect of gender on all personality factors. Father’s educational level influenced two
factors (Realistic, Investigative) and mother’s background three (Realistic, Investigative and
Conventional). It was concluded that women’s emancipation in Greek society and adjustment
of maternal role in modern families determined the high influence of mother’s cultural
background on children’s professional choices.

Κατεβάστε την εργασία: