Η «εργασία» ως γνωστική μέθοδος στο φιλόσοφο Αντόνιο Γκράμσι

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Σωτηρία Τριαντάρη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η «εργασία» ως γνωστική μέθοδος στο φιλόσοφο Αντόνιο Γκράμσι

Λέξεις Κλειδιά: εργασία, μόρφωση, ενιαίο σχολείο, πανεπιστήμιο

Περίληψη: Ο Αντόνιο Γκράμσι (1891-1937) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μαρξιστές
φιλοσόφους, ο οποίος στη φιλοσοφία του για την παιδεία τόνισε τη σημασία που έχει για την
απόκτηση της σχολικής γνώσης η δημιουργική εργασία. Στο στοχασμό του Γκράμσι η
«εργασία» παρουσιάζεται ως μια γνωστική μέθοδο με την οποία οι μαθητές μπορούν να
ασκήσουν την κριτική ικανότητα, να συμμετέχουν στην επεξεργασία των γνώσεων και να
αναπτύσσουν το διάλογο και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Στην «εργασία» ο
Γκράμσι στηρίζει το σχολικό σύστημα που προτείνει, το οποίο αρμόζει σ’ ένα «δημιουργικό»
ενιαίο σχολείο γενικής ουμανιστικής μορφωτικής κουλτούρας. Το σχολείο αυτό συνδυάζει με
ορθό τρόπο την ανάπτυξη των ικανοτήτων για κανονική εργασία (τεχνική, βιομηχανική),
όπως και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για διανοητική εργασία. Στο σχολείο αυτό και μέσα
από επαναλαμβανόμενες εμπειρίες θα γίνει η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο ή στην
παραγωγική εργασία. Οι απόψεις του είναι σημαντικές για τη σύγχρονη παιδαγωγική και τους
Έλληνες εκπαιδευτικούς.

Keywords: work, education, comprehensive school, university

Abstract: Antonio Gramsy has been one of the most important philosophers, who is based on
the philosophy of Marx, who, according to his own philosophy for the education, he accented
the importance that creative work has for the knowledge we get from school.
According to Gramsy, the “work” is presented as a gnostic method, with which the
students can practice the ability of criticism, to participate at the elaboration of knowledge
and to develop the dialogue and the communication with the educationals. At “work” Gramsy
sustains the scholastic system that proposes, which suits to a “creative” united school of a
general educative culture.
This school combines the development of the abilities for normal work (technical,
industrial), in a proper way as well as the development of the abilities for mental work. At this
school, through experience which is repeated, will follow the passage to the university or to
the productive work. His aspects are important for the education of today – the synchronous
education – and the Greek educators.

Κατεβάστε την εργασία: