Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Η γυναίκα μαθήτρια, η γυναίκα εκπαιδευτικός, η γυναίκα στέλεχος

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ελένη Μαράκη
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση. Η γυναίκα μαθήτρια, η γυναίκα εκπαιδευτικός, η γυναίκα στέλεχος

Λέξεις Κλειδιά: γυναίκα, εκπαίδευση, ισότητα, στερεότυπα

Περίληψη: Η διαφοροποίηση της θέσης των δύο φύλων στο χώρο της Εκπαίδευσης αποτελεί
διαχρονική πραγματικότητα που δεν εξαλείφεται παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει μέσα απ’
τις δεκαετίες, αλλαγή περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική. Η νομική κατοχύρωση των ίσων
δικαιωμάτων ως προς τη συμμετοχή των δύο φύλων στην εκπαίδευση, από όποια θέση κι αν
είναι αυτή, υπήρξε ένα βήμα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να φέρει την ουσιαστική ισότητα,
καθώς η επιρροή των στερεοτύπων παραμένει ισχυρή καθοδηγώντας τις γυναικείες επιλογές
και αποτρέποντας τις κυρίως από τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης.

Keywords: woman, education, equality, stereotypes

Abstract: The differentiated positions of the two genders within the Education Sector have been
a sustained reality sustained despite the fact that there have been changes, mostly quantitative
rather than qualitative ones, throughout the decades. The recognition of the genders’ equal
rights regarding their participation in education, from any position, by law has been a step, but
has not been enough on its own to bring substantial equality, as the impact of stereotypes
remains strong, guiding women’s choices and discouraging them, mainly, from any attempt to
rise in the education hierarchy.

Κατεβάστε την εργασία: