Η θέση του λαϊκού πολιτισμού στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μαρία Δημάση
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η θέση του λαϊκού πολιτισμού στα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Λέξεις Κλειδιά: λαϊκός πολιτισμός, λογοτεχνία, προγράμματα, εγχειρίδια

Περίληψη: Η παρούσα εργασία καταγράφει και σχολιάζει τις αναφορές στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό στα Προγράμματα Σπουδών και στα εγχειρίδια για τη διδσκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο. Ως πηγές χρησιμοποιούνται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου με μονάδα ανάλυσης την εικόνα, τη λέξη, την πρόταση και το κείμενο. Τα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν τη σημαντική συμβολή του λαϊκού πολιτισμού και την παρουσία κειμένων που ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες της λαϊκής λογοτεχνίας.

Keywords: culture, literature, curricula, course books

Abstract: The present work analyses the course-curriculum and the correspondent
instructive handbooks for the teaching of literature in Primary schools, so
that samples of the Greek traditional culture are recorded. As sources I used
the Interdisciplinary Single Frame of course-curriculum and the three textbooks of literary texts that are taught in Primary schools. The method used
was content-analysis and more specifically the unit used for the analysis was
the picture, the word, the sentence and the text. My results showed that the presence of traditional cultural elements and the texts concerning traditions
are representative of all the categories of which it consists.

Κατεβάστε την εργασία: