Η κακοποίηση του παιδιού στην οικογένεια: μια μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Πιλήσης Θεοδόσιος
Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστημίου
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η κακοποίηση του παιδιού στην οικογένεια: μια μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού

Λέξεις Κλειδιά: Δικαιώματα, Παιδική Κακοποίηση, Ενδο – Οικογενειακή Βία.

Περίληψη: Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το φαινόμενο της ενδο –
οικογενειακής βίας έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας και ιδιαί-
τερα η κακοποίηση των παιδιών, η οποία αποτελεί την καταπάτηση των
βασικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του παιδιού. Οι επιπτώσεις στα
θύματα της ενδο – οικογενειακής βίας και ιδιαίτερα στα παιδιά είναι χρό-
νιες και σφραγίζουν ανεξίτηλα την βιοψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη αλλά
και τη μετέπειτα πορεία τους ως ενήλικα άτομα, ως σύντροφοι, σύζυγοι και
γονείς. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην περιεκτική ανασκόπηση
του φαινομένου της κακοποίησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια, στις
μορφές κακοποίησης που υφίσταται το παιδί αλλά και στην αντιμετώπιση
του φαινομένου με βάση τις αρχές, τις αξίες και την ηθική που διέπουν τα
δικαιώματα του παιδιού.

Keywords: Rights, Child Abuse, Intra – Family Violence.

Abstract: In contemporary social reality, the phenomenon of intra – family
violence has received worldwide epidemic proportions, particularly the
abuse of children, which constitutes the violation of basic and inalienable
rights of the child. The impact on victims of intra – family violence,
particularly children, are chronic and stamp indelibly on biopsychosocial
development and the subsequent development as adults, as partners, spouses and parents. This study focuses on the comprehensive review of the
phenomenon of child abuse within the family, the forms of abuse suffered
by the child but also to address the phenomenon based on the principles,
values and ethics governing the rights of the child.

Κατεβάστε την εργασία: