Η κατανόηση κειμένων μοντέλα και παράγοντες κατανόησης

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Μιχάλης Ι. Βάμβουκας
Ιδιότητα: Άλλο
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η κατανόηση κειμένων μοντέλα και παράγοντες κατανόησης

Λέξεις Κλειδιά: ανάγνωση, κατανόηση, συγκείμενο, μοντέλα κατανόησης

Περίληψη: Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η εξέλιξη των παιδαγωγικών αντιλήψεων σχετικά με την αναγνωστική κατανόηση. Παρουσιάζεται το παραδοσιακό και το σύγχρονο μοντέλο κατανόησης της ανάγνωσης και επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις τους στη διαδικασία προσέγγισης των νοημάτων. Υπογραμμίζεται ο ρόλος του αναγνώστη, του κειμένου και του πλαισίου – συγκείμενου στην αναγνωστική κατανόηση των δύο αυτών μοντέλων. Προτείνεται η υιοθέτηση του αλληλεπιδραστικού μοντέλου για τη διδασκαλία και μάθηση της αναγνωστικής κατανόησης και υοδείχνεται μια διδακτική διαδικασία

Keywords: n/a

Abstract: n/a

Κατεβάστε την εργασία: