Η οπτική των ειδικών παιδαγωγών των Τμημάτων Ένταξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπολογιστή στο έργο τους

Ονοματεπώνυμο Συγγραφέα/ων: Ιωάννης Νικ. Νοβάκος
Ιδιότητα: Υπ. Δρ
DOI: 

Τίτλος της Εργασίας: Η οπτική των ειδικών παιδαγωγών των Τμημάτων Ένταξης για την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπολογιστή στο έργο τους

Λέξεις Κλειδιά: Τμήμα Ένταξης, ειδικοί παιδαγωγοί, υπολογιστής, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποίηση

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, ο υπολογιστής συνιστά διαπιστωμένα ένα ισχυρά επικουρικό εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Με το συγκεκριμένο επιστημονικό-εμπειρικό πόνημα, διερευνάται η διδακτική
υιοθέτηση και αξιοποίηση του υπολογιστή από τους
ειδικούς παιδαγωγούς στη διαδικασία μάθησης των
παιδιών αυτών. Ως εκ τούτου, επιχειρείται η καταγραφή και αποδελτίωση των γνωμών και απόψεων
των ειδικών παιδαγωγών που υπηρετούν στα Τμήματα Ένταξης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου, το σχολικό έτος 2019-
20, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνουν τελεσφόρα την
υπολογιστική τεχνολογία κατά την άσκηση του έργου τους.

Keywords: Inclusion Class, special educators, computer, children with special needs, exploitation

Abstract: Lately, the computer is considered as a powerful
auxiliary tool and teaching medium for this special
group of students. This article investigates the
scientific and educational use and exploitation
of the computer by the special educators while
teaching children with special needs in the inclusion
class. In this sense, it is attempted to record and
interpret the opinions and views of the in service
special educators when conduct in inclusion class of Lasithi the school year
2019-20 about the ways they include the computer successfully in their work.

Κατεβάστε την εργασία: